NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Theoretisch examen Stuurbrevet      Inlichtingen: 03-651.40.62

Je dossier wordt beheerd door het
Nautisch Instituut voor de Pleziervaart.
Officiëel erkend onder het nummer E05.

Stappenplan

Je moet je aanmelden bij 2 verschillende instanties. 

1.  Aanmelding voor de opening van je dossier.

Bij het Nautisch Instituut voor de Pleziervaart, E05.

2.  Aanmelding voor deelname aan een examen.

Bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit

fase 1  Opening van je dossier

Klik hier om je aan te melden.

Geef aan welk(e) brevet(ten) je wenst te bekomen.
 - Beperkt Stuurbrevet (één examenmodule),
 - Algemeen Stuurbrevet (twee examenmodules).

fase 2  Betaling opening en behandeling dossier

Je betaalt €50 (voor één brevet) op rekening van het Nautisch Instituut voor de Pleziervaart (NIP vzw)
  IBAN: BE52 4151 2028 9109    BIC: KREDBEBB.
Een terugbetaling voor een dossier is niet mogelijk. Herboeken is gratis.

fase 3  Bevestiging

Je ontvangt van ons
 - een bevestiging van betaling,
 - het officiëel formulier Aanvraag Brevet.

fase 4  Inschrijving tot het examen

Je logt in op de website van de Overheid.

Gebruik deze link.

Inloggen gebeurt met een electronische identiteitskaart. Hievoor heb je een gepaste kaartlezer nodig.

Voor het examen Beperkt Stuurbrevet moet je één inschrijving doen.

Voor het Algemeen Stuurbrevet moet je twee aparte inschrijvingen doen: "Beperkt Stuurbrevet" én "Aanvulling Algemeen Stuurbrevet".

Je kiest de examenplaats, de datum én het uur. Bij voldoende beschikbaarheid kan je meerdere examens op dezelfde dag plannen. De overheid kan niet garanderen dat je de twee examens voor het Algemeen Stuurbrevet direct na mekaar kan plannen.

Voor elk examen rekent de overheid je €38 aan. De twee examens voor het Algemeen Stuurbrevet kosten samen €76. Je ontvangt voor elk examen apart een factuur. Elk herexamen kost ook €38.

fase 5  Doe je examen(s)

Neem de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met uw ID-kaart mee naar het examen.

Na afloop van het examen zal je dezelfde dag nog per mail je resultaten ontvangen. Indien je niet geslaagd bent, zal je de hele procedure voor het theoretisch examen (inschrijving, betaling, examen afleggen) opnieuw moeten doorlopen.

fase 6  Vervolledig je dossier

Je bezorgt ons volgende documenten:

 1. het officiëel formulier Aanvraag Brevet,
 - met een volledig ingevuld vak A,
 - in vak B een stempel van een geneesheer, die verklaart dat je geen lichaamsgebreken hebt die onverenigbaar zijn met de veilige besturing van een pleziervaartuig.
Deze verklaring blijft 3 maanden geldig.
 - In vak C vul je NIETS in.

Kruis de juiste organisatie aan: E05 - Nautisch Instituut voor de Pleziervaart.

Onderteken het formulier.

2. een fotocopie van je identiteitskaart (de 2 kanten).

3. een bewijs dat je geslaagd bent in de vereiste praktijktest(en). Klik hier voor het verloop van de praktijktesten.

4. het document met je examenresultaat, dat je hebt ontvangen van de Overheid.

Stuur dit digitaal naar info@ikvaar.be.

Stuur dit NIET naar het ministerie in Brussel.
Stuur dit NIET aangetekend op.

fase 7  De beloning

Als alle voorwaarden vervuld zijn ontvang je het Stuurbrevet rechtstreeks van de overheid.

Praktisch

Vereisten

De vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgeleverd door de administratie, als aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • minimumleeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar);
  • medisch geschikt (medisch attest blijft 3 maanden geldig);
  • geslaagd in theoretisch gedeelte (de uitslag blijft 3 jaar geldig);
  • geslaagd in de praktijktest (de uitslag blijft 3 jaar geldig).

Examenplaatsen en -dagen

De examens zijn op alle locaties tweetalig.

Berchem  -  dinsdag en donderdag
Posthoflei 5, 2600 Antwerpen

09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u

Brussel  -  donderdag
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

09.00-12.00 u en 13.00 - 16.00 u

Oostende  -  dinsdag, woensdag, donderdag
Natiënkaai 5, 8400 Oostende

09.30 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u

Namen  -  maandag
Rue des Bourgeois 7 / Bloc A, 5000 Namur

10.00 - 12.00 u en 13.00 - 15.00 u

Aanvraag van een duplicaat
  • De aanvraag van een duplicaat is ENKEL mogelijk als aan strikte voorwaarden voldaan is: verlies, diefstal, beschadiging, foutieve gegevens of brevet nooit ontvangen.
  • Een duplicaat wordt pas afgeleverd nadat wij de betaling van 20 euro hebben ontvangen.

Meenemen op het examen

  • Vergeet zeker niet de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met uw ID kaart mee te brengen naar het examen.
  • U mag gebruik maken van schrijfgerei en een eenvoudig rekenmachine. Kladpapier wordt ter plaatse gegeven.

Examen verplaatsen

Tot 14 dagen voor het examen kan je examendatum en -uur verplaatsen. Daarna kan dit nog op voorlegging van doktersattest, attest werkgever of attest quarantaine.


Resultaat
  • Na afloop van het examen zal u dezelfde dag nog per mail uw resultaten ontvangen. Indien u niet geslaagd bent, zal u de hele procedure voor het theoretisch examen (inschrijving, betaling, examen afleggen) opnieuw moeten doorlopen.

Examenstof

Beperkt Stuurbrevet

Examenonderdeel Reglementen

Elementaire kennis van het Algemeen Reglement der scheepvaartwegen

Afmetingen in de sluis, doorvaarthoogte brug
Strijken van zeilen

Kennis van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren

(Over volgende specificaties worden geen vragen gesteld: onderlinge afstanden van lichten, onderlinge afstanden en afmetingen van dagmerken, frequentie van geluidsseinen en lichten.)

Betekenis van enige uitdrukkingen
Definitie van schipper
Verplichtingen van de bemanning en van andere personen aan boord
Algemene plicht waakzaamheid, goed zeemanschap
Afwijking van het reglement
Gebruik van de vaarweg
Sturen van een schip
Redding en bijstand
Vastgevaren of gezonken schepen
Tijdelijke voorschriften berichten aan de schipperij
Evenementen

Kentekens van kleine schepen
Toepassing en definities lichten
Lichten
Dagmerken
Verboden lichten en signalen
Noodlichten
Verboden gebruik van lichten, zoeklichten, borden, vlaggen
Tekens van grote motorschepen
Tekens van slepen en van motorschepen die assisteren
Tekens van duwstellen
Tekens van gekoppelde samenstellen
Tekens van grote zeilschepen
Tekens van kleine schepen
Bijkomende tekens van schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren
Tekens van passagiersschepen waarvan de lengte van de romp minder is dan 20 m
Tekens van veerponten
Bijkomend teken van schepen die voorrang hebben
Bijkomende tekens van schepen die onmanoeuvreerbaar worden
Tekens van stilliggende schepen
Bijkomende tekens van stilliggende schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren
Bijkomende tekens voor netten of uitleggers van stilliggende schepen
Tekens van in bedrijf zijnde drijvende werktuigen en van vastgevaren of gezonken schepen
Tekens van schepen, drijvende voorwerpen en drijvende inrichtingen waarvan de ankers een gevaar voor de scheepvaart kunnen vormen
Bijkomend teken van schepen van toezichthoudende ambtenaren en van brandweerschepen
Bijkomend teken van schepen die werkzaamheden in of nabij de vaargeul uitvoeren
Bijkomende tekens met het oog op de bescherming tegen hinderlijke waterbeweging
Noodtekens
Verbod om evenwijdig aan een schip ligplaats te nemen
Bijkomende tekens van schepen die slechts beperkt kunnen manoeuvreren
Bijkomend teken van schepen gebruikt bij het duiken
Bijkomende tekens van mijnopruimingsvaartuigen
Bijzondere tekens van loodsboten

Algemene bepalingen geluidsseinen
Geven van geluidsseinen
Verboden geluidsseinen
Noodtekens
“Blijf weg"-sein
Marifoon

Verkeerstekens
Markering van de vaargeul
Definities
Snel schip

Kleine schepen: algemene beginselen
Marifoon
Algemene beginselen, naderen op tegengestelde koersen, kruisende koersen, voorbijlopen
Kruisende koersen
Naderen op tegengestelde koersen – Hoofdregel
Naderen op tegengestelde koersen tussen grote schepen - Afwijking van de hoofdregel
Naderen op tegengestelde koersen in een engte
Verbod tot naderen op tegengestelde koersen door tekens langs de vaarweg
Voorbijlopen: algemene bepalingen
Voorbijlopen
Verbod tot voorbijlopen door tekens langs de vaarweg
Varen op plaatsen waar de te volgen weg wordt voorgeschreven
Keren
Gedrag bij het vertrek
Verbod zich in de tussenruimten tussen de lengten van een sleep te bewegen

In- en uitvaren van havens en nevenvaargeulen, uitvaren gevolgd door het oversteken van de
hoofdvaargeul
Op gelijke hoogte varen
Hinderlijke waterbeweging
Stremming en beperking van de scheepvaart
Varen langs een in bedrijf zijnd drijvend werktuig of een vastgevaren of gezonken schip en langs een schip dat slechts beperkt kan manoeuvreren
Vaarregels voor veerponten
Doorvaren van bruggen en stuwen – Algemene bepalingen
Doorvaren van vaste bruggen
Doorvaren van beweegbare bruggen
Doorvaren van stuwen
Doorvaren van sluizen
In- en uitvaren van sluizen
Voorrang van schutting
Algemene bepalingen voor het varen bij slecht zicht
Geluidssein van een schip dat stilligt of is vastgevaren
Bepalingen voor niet op radar varende schepen
Waterski en analoge activiteiten
Varen met grote snelheid en varen met waterscooters
Doorvaart van pleziervaartuigen
Duiken en zwemmen

Algemene beginselen voor het ligplaats nemen
Ligplaats nemen (ankeren en meren)
Ankeren en gebruik van spudpalen
Meren
Ligplaatsen
Ligplaatsen voor bepaalde categorieën van schepen
Ligplaatsen in de nabijheid van schepen, duwstellen of gekoppelde samenstellen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren
Toelating om langszijde te komen
Medewerking bij vertrekken of verhalen en tot ruimte maken

Vaststellingsbevoegdheid , intoxicatie
Intoxicatie

Elementaire kennis van het Scheepvaart-reglement Gemeenschappelijke Maas

Varen met snelle motorboten - Waterskiën
Verkeerstekens.
Markering van het vaarwater.

Elementaire kennis van het Reglement van scheepvaart voor het Kanaal van Brussel

Meldingsplicht
Doorvaren van kunstwerken


Examenonderdeel Navigatie

Getijden en stromingen

Begrippen stroom, stroomopwaarts en -afwaarts

Bebakening

Markering van vaarwegen
Principe basissysteem Europese SIGNI
Markeringsobjecten gekenmerkt door
- Vorm en topteken
- Kleur
- Licht
- Kentekens
- Soorten markering
- Markering gevaarlijke punten en obstakels
- Bijzondere markering
- Markering van de loop van de vaargeul
- Haveningangen

Instrumenten

Basisbegrippen dieptemeter en log
Communicatie: basisbegrippen over VHF

Navigatie

Raadplegen en interpreteren symbolen van de kaart van de scheepvaartwegen
- NGI kaart van de Scheepvaartwegen in België (schaal 1:250 000), met alle belangrijke en geactualiseerde informatie voor binnenscheepvaart en pleziervaart
- Schaalinterpretatie
- Diepte-aanduidingen
- Afstandsaanduiding- en – gebruikte eenheden voor afstand (km) en snelheid (km/u)
- Belangrijkste symbolen en afkortingen op kaart

Tochtplanning : positiebepaling, afstand tussen punten A & B, bevaarbaarheid, diepten, ondervaarthoogte onder brug, sluizen, verval in sluizen, Tweede Algemene Waterpassing
Bepalen van vaartijd

Berichten aan de schipperij
- Welke
- Waar te verkrijgen
- Stremmingen en beperkingen


Examenonderdeel Manoeuvres & Veiligheid

Manoeuvres

- Basisbegrippen onderdelen en oriëntatie over pleziervaartuigen
- Beknopte beschrijving van de types van pleziervaartuigen en vormen van aandrijving
- Invloed van de aandrijvingsvorm op het sturen
- Theoretische kennis van de werking van de schroef en het schroefeffect, de werking van het roer en de beperkingen en mogelijkheden van deze factoren bij het manoeuvreren
- Basismanoeuvres

Meteo

Weerberichten
- Basisbronnen en belangrijkste terminologie
- Omgaan met de meteo in functie van: zicht, wind en vaargebied

Veiligheid

Motoren
- Elementaire kennis van de gebruikte motoren (binnen, buiten) op motorjachten
- Controles van brandstoftoevoer, koeling, oliepeil, stroom en batterijen
- Onderscheid tussen benzine- en dieselmotoren
- Automatische en veiligheidsstop op de motor

Brand
- Brandvoorkoming en brandbestrijding
- Soorten branden A,B,C,D,F
- Gebruik van poederblussers voor A, B en C branden (poeder, koolzuurgas, schuim)
- Branddeken

Gas aan boord
- Elementaire kennis over gasinstallaties aan boord

Lekken
- Lensinrichtingen (soorten en werking)

Reddingsmiddelen
- Uitrusting volgens de op dat ogenblik geldende normen en vigerende wetgeving
- Kennis en gebruik van die verplichte uitrusting

Documenten
- Documenten die aan boord moeten zijn

Veiligheid
- Veiligheidsmaatregelen aan boord

Nood/alarm
- MOB preventie, basismanoeuvre
- Alarm seinen voor de binnenwateren

Pollutie
- Elementaire kennis over het voorkomen van pollutie op de binnenwateren

Elektrolyse
- Noties over elektrolyse
- Anodes soorten en werking – vervangen

EHBO

CPR
Verdrinking

aanvulling Algemeen Stuurbrevet

Examenonderdeel Reglementen

Kennis van Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee
(behalve 
verkeersscheidingsstelsel, gebruik radar bij beperkt zicht)

(Over volgende specificaties worden geen vragen gesteld: onderlinge afstanden van lichten, onderlinge afstanden en afmetingen van dagmerken, frequentie van geluidsseinen en lichten. Aanvullende seinen voor vissersvaartuigen die in elkaars nabijheid vissen, seinen voor treilers, seinen voor vaartuigen met ringzegen)

(Complexe situaties en weinig op de Noordzee voorkomende lichten, dagmerken en geluidseinen worden niet gevraagd.)

Toepassingsgebied, verkeersscheidingsstelsels
Berichten aan zeevarenden
Verantwoordelijkheid, goed zeemanschap
Algemene begripsomschrijvingen

Voorschriften betreffende het uitwijken
Gedrag van vaartuigen bij elk soort zicht
Uitkijk houden
Veilige vaart
Gevaar voor aanvaring
Maatregelen ter vermijding van aanvaring
Nauwe vaarwateren

Gedrag van vaartuigen in zicht van elkaar
Zeilvaartuigen, voorrangsregels
Oplopen
Recht tegen elkaar insturen
Koers kruisen
Maatregelen van het vaartuig dat moet uitwijken
Maatregelen van het vaartuig dat koers en vaart moet houden
Verantwoordelijkheden van vaartuigen onderling

Gedrag van vaartuigen bij beperkt zicht

Lichten en dagmerken
Begripsomschrijvingen
Lichten Werktuiglijk voortbewogen vaartuigen die varende zijn
Lichten, slepen en duwen
Lichten, zeilvaartuigen die varende zijn en vaartuigen voortbewogen door riemen
Lichten Vissersvaartuigen
Lichten onmanoeuvreerbare vaartuigen en beperkt manoeuvreerbare vaartuigen
Lichten vaartuigen door hun diepgang beperkt in hun manoeuvreerbaarheid
Lichten Loodsvaartuigen
Lichten ten anker liggende en aan de grond zittende vaartuigen

Geluids- en lichtseinen
Begripsomschrijvingen
Middelen van geluidsseinen
Manoeuvreer- en waarschuwingsseinen
Geluidsseinen bij beperkt zicht
Seinen om de aandacht te trekken
Noodseinen

Kennis van Scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde

(Over volgende specificaties worden geen vragen gesteld: onderlinge afstanden van lichten, onderlinge afstanden en afmetingen van dagmerken, frequentie van geluidsseinen en lichten.)

Toepassingsgebied
Definities
Verantwoordelijkheid, goed zeemanschap

Voorschriften betreffende het uitwijken.
De voorschriften in deze afdeling zijn van toepassing bij elk soort zicht.
Uitkijk met alle beschikbare middelen
Veilige vaart, radar en zijn beperkingen, gebruik van de marifoon, verkeer in de hoofdvaargeul, gevaarlijke golfslag, voorrang in een nauw vaarwater, voorrang bij stroom, voorrang bij stil water, verbod op dwarsstrooms drijven
Goed zeemanschap, gebruik van de marifoon, radar
Maatregelen ter vermijding van een aanvaring
Gedrag in en buiten de vaargeul, invaren of verlaten van de vaargeul, dwarsen van vaargeul, vaartuigen kleiner dan 12m
Opdraaien en kop voor nemen
Zeilschepen, onderlinge voorrang
Oplopen, plichten van het oplopende schip, plichten van het opgelopen schip, geluidsseinen, varen op gelijke hoogte
Recht tegen elkaar insturen
Koers kruisen
Maatregelen van het schip dat moet uitwijken
Maatregelen van het schip dat koers moet houden
Voorrangsregels verschillende vaartuigen
Gedrag van schepen bij slecht zicht, gebruik van de radar

Lichten en dagmerken
Werktuiglijk voortbewogen schepen, binnenschepen, samenstellen
Sleepboten, slepen en assisteren
Zeilschepen
Schepen bezig met de uitoefening van de visserij
Onmanoeuvreerbare schepen, beperkt manoeuvreer-bare schepen, bijzondere transporten
Bovenmaats zeeschip
Loodsschepen
Ten anker liggende, gemeerde schepen, aan de grond zittende of gezonken schepen en andere obstakels voor de scheepvaart.
Bijzondere lichten en dagmerken, schepen met politieopdracht, lichten bij werkzaamheden, gevaar voor golfslag.

Geluids- en lichtseinen
Begripsomschrijvingen (fluit, korte en lange stoot)
Middelen voor geluidsseinen (schepen ≥20m, schepen ≥100m, kleine schepen)
Manoeuvreer-, waarschuwings- en bijzondere seinen
Geluidsseinen bij beperkt zicht, werktuiglijk voortbewogen schip, duwstellen, gekoppelde samenstellen, onmanoeuvreerbaar, een bovenmaats zeeschip, een zeilschip, een schip bezig met de uitoefening van de visserij of een schip dat een ander schip sleep. Het gesleept vaartuig. Ten anker en aan de grond.
Aandachts - en waarschuwingsseinen
Noodseinen

Duwvaart
Begripsomschrijvingen
Lichten voor duwstellen

Bepalingen voor kleine schepen
Lichten en dagmerken voor kleine schepen
Vaarregels voor kleine schepen, zeilschepen

Diverse bepalingen
Meldingsplicht
Aanwijzingen, bevelen, berichten van tijdelijke aard.
Verplichting tot aan boord hebben van reglement en zeekaart.

Elementaire kennis van Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde

Algemene bepalingen, toepassingsgebied, definities
veilig varen, naam- en vlagvoering
Sturen onder invloed
Verlaten van de vaargeul
Ankeren

Instandhouding van de Beneden-Zeeschelde en de aanhorigheden
Melden van vastlopen of zinken, wrakken, verlies van lading
Meldingsplicht bij schade aan bebakening
Meldingsplicht van slechte werking van bebakening
Milieuverontreiniging
Aanmaning tot stoppen, L-vlag
Verbod op zwemmen en waterski
Verplichting om kaart reglement aan boord te hebben

Kennis van het Politie- en scheepvaart-reglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en stranden van de Belgische kust

(Over volgende specificaties worden geen vragen gesteld: onderlinge afstanden van lichten, onderlinge afstanden en afmetingen van dagmerken, frequentie van geluidsseinen en lichten.)

Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen
Veilige toegang tot de havens, toegankelijkheid van Blankenberge
Naamvoering, vlagvoering, goed zeemanschap
Varen onder invloed

Scheepvaartbewegingen
Bovenmaatse zeeschepen, varen in de vaargeulen van de Belgische havens, gedrag bij ontmoeting van een vaartuig in de geul, gedrag van werkende baggervaartuigen, vaart in de geul, varen op gelijke hoogte, havenseinen, voorrang voor vaartuigen groter dan 20m, gedrag van zeilvaartuigen en plezier-vaartuigen
Lig- en meerplaatsen, ankeren in de geul, gedrag bij een sluis

Lichten, dagmerken en seinen
Gedrag van bovenmaatse zeeschepen, assisterende en slepende vaartuigen, schepen die in beide richtingen kunnen varen, watervliegtuigen, politieschepen
Schepen bij bagger- of onderwater werken, hydrografische werken
Vervoer van gevaarlijke stoffen, binnenvaartuigen
Gemeerde, geankerde of aan de grond gelopen schepen, duikwerkzaamheden
Aanduiding van werken
Verplichtingen van eigenaars, exploitanten, kapiteins of schippers van vaartuigen
Meren, ankeren van schepen

Bepalingen voor schepen die gevaarlijke of verontreinigende stoffen vervoeren.

Meldingsplicht van incidenten

Instandhouding van scheepvaartwegen, havens en de stranden van de Belgische kust
Milieuverontreiniging, droogvallen op kielbanken
Meldingsplicht van aan de grond gelopen of gezonken vaartuigen, wrakken
Beschadiging van bebakening
Incidenten bij bebakening

Diverse bepalingen
Pleziervaart en strandvisserij
Verbod op waterski in de haven
Naderen van het strand
Aan boord hebben van kaart en reglement

Elementaire kennis van het Scheepvaart-reglement Kanaal van Gent - Terneuzen

Toepassingsveld, begripsomschrijvingen, definities


Examenonderdeel Navigatie

Getijden en stromingen

Begrippen: getijden, vloed, eb, waterstand, HW, LW, vloedduur, ebduur, verval, reductievlak, kaartdiepte, droogvalling, HW stand, LW stand, vrije diepte, waterdiepte, gelode diepte, vloedstroom, ebstroom, kentering, stil water, springtij, doodtij
Getijtafel: interpreteren van geschikte getijtafel
Diepteberekeningen: schatting met regel der 12den

Bebakening

Leerstof beperkt stuurbrevet aangevuld met IALA A.

Instrumenten

Elektronische navigatie (GPS)
- Werken met GPS: positie, waypoints, GOTO knop, MOB knop
- Engelse terminologie: COG (course over ground), SOG (speed over ground) , RNG (range), BRG (bearing), ETA (estimated time of arrival), TTG (time to go), XTE (cross track error)
Het magnetisch kompas
- Invloed van elektrische leidingen, elektronische apparaten en magnetische materialen
- Fouten en correcties
Gebruik van AIS
- Soorten
- beperkingen
- Instellingen
Interpretatie (CPA,TCPA)
Communicatie
- begrippen over VHF
- beperkingen GSM-netwerk op zee

Navigatie

Posities op aarde
- Geografische coördinatenstelsel
- Begrippen: polen, evenaar, parallellen, meridianen (Greenwich)
De zeekaart
- Concept Mercator projectie
- Staande en liggende rand, zeemijl, koerslijn, richting, afstand, snelheid
- Bepalen en plotten van een plaats of positie
- Bepalen van een afstand
- Bepalen van een richting
- Gegevens op de zeekaart: legende van de kaart (inclusief stroomruit & stroomtabellen),
- Schaal
- Referentiehaven van een zeekaart
- Reductievlak - kaartdiepten: LAT, TAW
- Geodetisch coördinatensysteem WGS84 als referentie op zeekaarten
- Tekens en afkortingen: kustlijn, havens en reden, gebouwen, verschillende stations, lichten, dieptes, gevaren, grondsoorten, bakens, stroomgegevens, grenzen
- Bijwerken van de zeekaart
- Kunnen raadplegen van zeekaarten en hydro-grafische publicaties
Basis navigatie, statische begrippen
- Kompas- & magnetisch- & ware noorden
- Kompas- & magnetisch- & ware voorligging
- Variatie (VAR) & Deviatie (DEV)
- DEV gegevens
Basis navigatie – tochtuitvoering, dynamische begrippen over maximum 1 uur:
Ware koers door het water, stroom,ware koers over de grond, winddrift
- Invloed van de stroom
- Snelheid door het water (log)
- Vectoriële begrippen
- Het bepalen van de ware koers door het water & ware koers over de grond
- Het bepalen van de gegiste positie
Basis navigatie – tochtplanning, dynamische begrippen over maximum 1 uur:
- Ware koers door het water, stroom, ware koers over de grond, winddrift
- Vectoriële begrippen
- Het bepalen van de kompas voorligging’om van vertrekpunt naar doel te varen
- Berekening van geschatte tijd van aankomst
- Vaarbereik op motor (op basis van verbruik en hoeveelheid brandstof aan boord)
Peilingen
- Ware – , magnetische en kompas peiling
- Het bepalen van een positie
- Achter- en voorgrondsepeiling
- Door middel van peilingen: varen binnen een bepaalde sector & varen in merkenlijn

Examenonderdeel Manoeuvres en Veiligheid

Manoeuvres

Beschrijving van het ankertuig, de ankertechniek en de voornaamste soorten ankers

Meteo

Weerberichten
Meer gespecialiseerde meteo bronnen

Luchtdruk
Weerkaarten: hogedrukgebied - lagedrukgebied – isobaren
Luchtdrukverdeling en gevolgen
Verschil tussen warme lucht/koude lucht, stijgende/dalende lucht

Wind/windkracht/windrichting
Terminologie (geen symbolen)
Schaal van Beaufort
Interactie met de stroming
Gevolgen van plotse luchtdrukwijzigingen

Kenmerken van drukgebieden
Laag en hoog (kenmerken)

Mist
Vorming, soorten (stralingsmist en advectiemist)

Depressies
Herkennen van een depressie op een weerkaart (warm en koufront)

Bijzondere fenomenen
Onweer en buien (herkennen van een cumulonimbus)
Land- en zeebries
Ontstaan en gevolgen

Veiligheid

Motoren
- Elementaire kennis van de gebruikte motoren (binnen, buiten) op zeil- en motorjachten
- Onderhoud en controle:
   controleren van batterijen
   ontluchten van brandstofsysteem bij dieselmoto
- Bij binnenboordmotoren
   vervangen van de thermostaat
   vervangen van een impeller
   reinigen van wierpot
Gas aan boord
- Gasinstallatie, gasflessen, verdeelnet, lekbewaking en gasdetector
Reddingsmiddelen
- Uitrusting volgens de geldende normen
- Kennis en gebruik van die verplichte uitrusting
Documenten die aan boord moeten zijn
Veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden aan boord
Nood/alarm
- MOB preventie, verschillende manoeuvres
- Alarmseinen, pyrotechnische middelen
- (IAR bijlage IV)
- Assistentie, berging
Hulp en berging
- Slepen van een vaartuig
Pollutie
- Elementaire kennis over het voorkomen van maritieme pollutie
Brandstof
- Verbruik, reserves
- Opvolging verbruik en autonomie i.v.m. type boot en motor
Radarreflectoren
- functie en positie

EHBO

Evacuatietechnieken, Bloedingen, Shock, Wondverzorging, Fracturen, Hyperthermie
Onderkoeling, Verslikking, Zeeziekte

Puntenverdeling

Het examen verloopt op computer en bestaat uit multiple choice vragen. Een goed antwoord levert 1 punt op, een fout antwoord of geen antwoord geeft 0 punten.
Om te slagen moet je minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.
Indien je geslaagd bent, blijft dit attest 3 jaar geldig.

Beperkt Stuurbrevet

examen
onderdeel
vakken vragen
reglementen Binnenwateren 12
navigatie getijden en stroom 1
  bebakening 5
  instrumenten 1
  navigatie 2
  communicatie 1
  totaal 10

veiligheid &
manoeuvres

manoeuvres 3
  meteo 1
  veiligheid & motoren 3
  EHBO 1
  totaal 8

aanvulling Algemeen Stuurbrevet

examen
onderdeel
vakken vragen
reglementen Zeevaart 7
  Schelde 2
  Kust en het KB 
  totaal  10 
navigatie getijden en stroom 3
  bebakening 1
  instrumenten 1
  navigatie 4
  communicatie 1
  totaal 10

veiligheid &
manoeuvres

manoeuvres 2
  meteo 2
  veiligheid & motoren 5
  EHBO 1
  totaal 10