NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Theorie examen stuurbrevet                                03 - 651 40 62

Bij deelname aan een theorie cursus bij Altaïr wordt je examendossier gratis aangemaakt (besparing €55)

Je examendossier wordt beheerd door het Belgisch Brevettencentrum voor de Pleziervaart.
Officiëel erkend onder het nummer E05.

Stappenplan

Je moet je aanmelden bij 2 verschillende instanties. 

1.  Aanmelding voor de opening van je dossier.

Bij het Belgisch Brevettencentrum voor de Pleziervaart, E05. Voor onze cursisten gebeurt dit automatisch en gratis bij inschrijving cursus stuurbrevet of yachtman.

2.  Aanmelding voor deelname aan een examen.

Bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit

fase 1  Opening van je dossier

Klik hier om je aan te melden.

Geef aan welk(e) brevet(ten) je wenst te bekomen.
 - beperkt stuurbrevet (één examenmodule),
 - algemeen stuurbrevet (twee examenmodules).

fase 2  Betaling opening en behandeling dossier

Je betaalt €55 op rekening van het Belgisch Brevettencentrum (BBP vzw)
  IBAN: BE52 4151 2028 9109    BIC: KREDBEBB.
Een terugbetaling voor een dossier is niet mogelijk.

Voor cursisten bij Altaïr is dit gratis.

fase 3  Bevestiging

Je ontvangt van ons
 - een bevestiging van betaling,
 - een link naar de website van de overheid die je toestaat je brevet aan te vragen en je verkregen attesten te raadplegen,
 - een door een geneesheer in te vullen medisch attest. 
Deze verklaring blijft 3 maanden geldig.

fase 4  Inschrijving tot het examen

Je logt in op de website van de Overheid.

Gebruik deze link.

Inloggen gebeurt met een electronische identiteitskaart. Hievoor heb je een gepaste kaartlezer nodig. Je kan ook inloggen via itsme.

Voor het examen beperkt stuurbrevet moet je één inschrijving doen. Voor het algemeen stuurbrevet moet je twee aparte inschrijvingen doen: "beperkt stuurbrevet" én "aanvulling algemeen stuurbrevet".

Je kiest de examenplaats, de datum én het uur. Bij voldoende beschikbaarheid kan je meerdere examens op dezelfde dag plannen. De overheid kan niet garanderen dat je de twee examens voor het algemeen stuurbrevet direct na mekaar kan plannen.

Voor elk examen rekent de overheid je €44 aan. De twee examens voor het algemeen stuurbrevet kosten samen €88. Elk herexamen kost ook €44.

fase 5  Doe je examen(s)

Neem de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met uw ID-kaart mee naar het examen.

Na afloop van het examen zal je dezelfde dag nog per mail je resultaten ontvangen. Indien je niet geslaagd bent, moet je de hele procedure voor het theoretisch examen (inschrijving, betaling, examen afleggen) opnieuw doorlopen.

fase 6  Vervolledig je dossier

Gebruik de link die je van ons hebt ontvangen in je betalingsbevestiging.
Ga na of al je praktijkattesten en het theorie-attest in aanwezig zijn in het systeem.

Je moet enkel nog het ingevulde medisch attest te uploaden en het gewenste brevet correct in te dienen.
Je kan de verschillende fases van goedkeuring volgen in je persoonlijk digitaal dossier.

fase 7  De beloning

Als alle voorwaarden vervuld zijn ontvang je het stuurbrevet rechtstreeks digitaal. Je kan dit naar eigen wens afdrukken of digitaal bijhouden.

Praktisch

Vereisten

De vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgeleverd door de administratie, onder de volgende voorwaarden:

  • minimumleeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar);
  • medisch geschikt (medisch attest 3 maanden geldig);
  • geslaagd in theoretisch gedeelte (blijft 3 jaar geldig);
  • geslaagd in de praktijktest (blijft 3 jaar geldig).

Examenplaatsen en -dagen

De examens zijn op alle locaties tweetalig.

Antwerpen  -  donderdag
Entrepotplaats 1 bus 7, 2000 Antwerpen

09.30 - 12.30 u en 13.30 - 15.30 u
Brussel  -  donderdag
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
09.00-12.00 u en 13.00 - 16.00 u
Oostende  -  dinsdag
Natiënkaai 5, 8400 Oostende
09.30 - 12.30 u en 13.00 - 15.30 u
Namen  -  maandag
Rue des Bourgeois 7 / Bloc A, 5000 Namur
10.00 - 12.00 u en 13.00 - 15.00 u

Aanvraag van een duplicaat
Je hebt geen duplicaat van je brevet meer nodig. Via het portaal heb je altijd toegang tot uw digitaal brevet.

Meenemen op het examen
Vergeet zeker niet de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met je ID kaart mee te brengen naar het examen. Je mag gebruik maken van schrijfgerei en een eenvoudig rekenmachine. Kladpapier wordt ter plaatse gegeven.

Uitstellen van het examen
Tot 14 dagen voor het examen kan je examendatum en -uur verplaatsen. Daarna kan dit nog op voorlegging van doktersattest, attest werkgever of attest quarantaine.

Resultaat
Na afloop van het examen zal je dezelfde dag nog per mail je resultaten ontvangen. Indien je niet geslaagd bent, zal je de hele procedure voor het theoretisch examen (inschrijving, betaling, examen afleggen) opnieuw moeten doorlopen.

 

Examenstof

Beperkt Stuurbrevet

Examenonderdeel Reglementen

Over volgende specificaties worden geen vragen gesteld: onderlinge afstanden van lichten, onderlinge afstanden en afmetingen van dagmerken, frequentie van geluidsseinen en lichten.

Elementaire kennis van het Algemeen Reglement der scheepvaartwegen

Afmetingen in de sluis, doorvaarthoogte brug
Strijken van zeilen

Kennis van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren

Betekenis van enige uitdrukkingen.
Definitie van schipper.
Verplichtingen van de bemanning.
Waakzaamheid, goed zeemanschap.
Afwijking van het reglement.
Gebruik van de vaarweg.
Sturen van een schip.
Redding en bijstand.
Vastgevaren of gezonken schepen.
Berichten aan de schipperij.

Lichten en dagmerken.
Verboden lichten en signalen.
Noodlichten.
Tekens van grote motorschepen.
Tekens van slepen en assisteren.
Tekens van duwstellen.
Tekens van gekoppelde samenstellen.
Tekens van grote zeilschepen.
Tekens van kleine schepen.
Tekens van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren.
Tekens van passagiersschepen van minder dan 20m.
Tekens van veerponten.
Teken van schepen die voorrang hebben.
Tekens van onmanoeuvreerbare schepen.
Tekens van stilliggende schepen.
Tekens van stilliggende schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren.
Tekens voor netten of uitleggers van stilliggende schepen.
Tekens van in bedrijf zijnde drijvende werktuigen en van vastgevaren of gezonken schepen.
Tekens van schepen, drijvende voorwerpen en drijvende inrichtingen waarvan de ankers een gevaar voor de scheepvaart vormen.
Teken van schepen van toezichthoudende ambtenaren en van brandweerschepen.
Teken van schepen die werkzaamheden in of nabij de vaargeul uitvoeren.
Tekens i.v.m. bescherming tegen hinderlijke waterbeweging.
Noodtekens.
Verbod evenwijdig aan een schip ligplaats te nemen.
Tekens van beperkt manoeuvreerbare schepen.
Teken van schepen gebruikt bij duiken.
Teken van mijnopruimingsvaartuigen
Tekens van loodsboten.

Algemene bepalingen geluidsseinen
Geven van geluidsseinen
Verboden geluidsseinen
Noodtekens
“Blijf weg"-sein
Marifoon

Verkeerstekens.
Markering van de vaargeul.

Snel schip.

Kleine schepen: algemene beginselen.
Marifoon.
Naderen op tegengestelde koersen, kruisende koersen, voorbijlopen.
Naderen op tegengestelde koersen in een engte.
Verbod tot naderen op tegengestelde koersen door tekens langs de vaarweg.
Verbod tot voorbijlopen door tekens langs de vaarweg.
Varen op plaatsen waar de te volgen weg wordt voorgeschreven.
Keren.
Gedrag bij vertrek.
Verbod zich in de tussenruimten tussen de lengten van een sleep te bewegen.

In- en uitvaren van havens en nevenvaargeulen, uitvaren gevolgd door het oversteken van de hoofdvaargeul.
Op gelijke hoogte varen.
Hinderlijke waterbeweging.
Varen langs een in bedrijf zijnd drijvend werktuig of een vastgevaren of gezonken schip en langs een schip dat beperkt kan manoeuvreren.
Vaarregels voor veerponten.

Doorvaren van vaste bruggen.
Doorvaren van beweegbare bruggen.
Doorvaren van stuwen.
Doorvaren van sluizen.
In- en uitvaren van sluizen.
Voorrang van schutting.

Bepalingen voor het varen bij slecht zicht.
Geluidssein van een schip dat stilligt of is vastgevaren.
Bepalingen voor niet op radar varende schepen.
Waterski.
Varen met grote snelheid en varen met waterscooters.
Doorvaart van pleziervaartuigen.
Duiken en zwemmen.

Ligplaats nemen (ankeren en meren).
Ankeren en gebruik van spudpalen.
Ligplaatsen voor bepaalde categorieën van schepen.
Medewerking bij vertrekken of verhalen en tot ruimte maken.

Intoxicatie.

Elementaire kennis van het Scheepvaart-reglement Gemeenschappelijke Maas

Varen met snelle motorboten - waterskiën.
Verkeerstekens.
Markering van het vaarwater.

Elementaire kennis van het Scheepvaart-reglement voor het Kanaal van Brussel

Meldingsplicht.
Doorvaren van kunstwerken.


Examenonderdeel Navigatie

Getijden en stromingen

Begrippen stroom, stroomopwaarts en -afwaarts.

Bebakening

Systeem Europese SIGNI.
Markeringsobjecten gekenmerkt door:
- vorm en topteken, kleur, licht, kentekens, soorten markering.
Markering gevaarlijke punten en obstakels.
Bijzondere markering.
Markering van de loop van de vaargeul.
Haveningangen.

Instrumenten

Basisbegrippen dieptemeter en log.
Communicatie: basisbegrippen over VHF.

Navigatie

NGI kaart van de Scheepvaartwegen in België (schaal 1:250 000), met alle belangrijke informatie voor binnenscheepvaart en pleziervaart.
Schaalinterpretatie.
Diepte-aanduidingen.
Afstandsaanduiding- en – gebruikte eenheden voor afstand en snelheid.
Belangrijkste symbolen en afkortingen op kaart.

Tochtplanning: positiebepaling, afstand tussen twee punten, bevaarbaarheid, diepten, ondervaarthoogte onder brug, sluizen, verval in sluizen, Tweede Algemene Waterpassing.
Bepalen van vaartijd.

Berichten aan de schipperij: welke, waar te verkrijgen, stremmingen en beperkingen.


Examenonderdeel Manoeuvres & Veiligheid

Manoeuvres

Basisbegrippen onderdelen pleziervaartuigen.
Beknopte beschrijving van de types van pleziervaartuigen en vormen van aandrijving.
Theoretische kennis van de werking van de schroef en het schroefeffect, de werking van het roer en de beperkingen ervan bij het manoeuvreren.
Basismanoeuvres.

Meteo

Weerberichten.
Belangrijkste terminologie.
Omgaan met de meteo in functie van: zicht, wind en vaargebied.

Veiligheid

Elementaire kennis van de motoren (binnen, buiten) op motorjachten.
Controles van brandstoftoevoer, koeling, oliepeil, stroom en batterijen.
Onderscheid tussen benzine- en dieselmotoren.
Veiligheidsstop op de motor.

Brandvoorkoming en brandbestrijding.
Soorten branden A,B,C,D,F.
Gebruik van poederblussers voor A, B en C branden.
Branddeken.

Elementaire kennis over gasinstallaties aan boord.

Lensinrichtingen (soorten en werking).

Gebruik van de verplichte reddingsmiddelen.

Documenten die aan boord moeten zijn

Veiligheidsmaatregelen aan boord

MOB preventie, basismanoeuvre.
Alarm seinen voor de binnenwateren.

Elementaire kennis over het voorkomen van pollutie op de binnenwateren.

Noties over elektrolyse.
Anodes soorten en werking – vervangen.

EHBO

CPR, verdrinking.

aanvulling Algemeen Stuurbrevet

Examenonderdeel Reglementen

Over volgende specificaties worden geen vragen gesteld: onderlinge afstanden van lichten, onderlinge afstanden en afmetingen van dagmerken, frequentie van geluidsseinen en lichten. Aanvullende seinen voor vissersvaartuigen die in elkaars nabijheid vissen, seinen voor treilers, seinen voor vaartuigen met ringzegen.

Complexe situaties en weinig op de Noordzee voorkomende lichten, dagmerken en geluidseinen worden niet gevraagd.

Kennis van Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee
(behalve verkeersscheidingsstelsel, gebruik radar bij beperkt zicht)

Toepassingsgebied, verkeersscheidingsstelsels.
Berichten aan zeevarenden.
Verantwoordelijkheid, goed zeemanschap.
Algemene begripsomschrijvingen.

Gedrag van vaartuigen bij elk soort zicht:
Uitkijk houden.
Veilige vaart.
Gevaar voor aanvaring.
Maatregelen ter vermijding van aanvaring.
Nauwe vaarwateren.

Gedrag van vaartuigen in zicht van elkaar:
Zeilvaartuigen, voorrangsregels.
Oplopen.
Recht tegen elkaar insturen.
Koers kruisen.
Maatregelen van het vaartuig dat moet uitwijken.
Maatregelen van het vaartuig dat koers en vaart moet houden.
Verantwoordelijkheden van vaartuigen onderling.

Gedrag van vaartuigen bij beperkt zicht.

Lichten en dagmerken.
Lichten werktuiglijk voortbewogen vaartuigen.
Lichten slepen en duwen.
Lichten zeilvaartuigen en vaartuigen voortbewogen door riemen.
Lichten vissersvaartuigen.
Lichten onmanoeuvreerbare en beperkt manoeuvreerbare vaartuigen.
Lichten vaartuigen door hun diepgang beperkt in hun manoeuvreerbaarheid.
Lichten loodsvaartuigen.
Lichten ten anker liggende en aan de grond zittende vaartuigen.

Geluids- en lichtseinen.
Middelen van geluidsseinen.
Manoeuvreer- en waarschuwingsseinen.
Geluidsseinen bij beperkt zicht.
Seinen om de aandacht te trekken.
Noodseinen.

Kennis van Scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde

Toepassingsgebied en definities.
Verantwoordelijkheid, goed zeemanschap.

Voorschriften betreffende het uitwijken.
Uitkijk met alle beschikbare middelen.
Veilige vaart, radar en zijn beperkingen, gebruik van de marifoon, verkeer in de hoofdvaargeul, gevaarlijke golfslag, voorrang in een nauw vaarwater, voorrang bij stroom, voorrang bij stil water, verbod op dwarsstrooms drijven.
Goed zeemanschap, gebruik van de marifoon, radar.
Maatregelen ter vermijding van een aanvaring.
Gedrag in en buiten de vaargeul, invaren of verlaten van de vaargeul, dwarsen van vaargeul, vaartuigen kleiner dan 12m.
Opdraaien en kop voor nemen.
Zeilschepen, onderlinge voorrang.
Oplopen, geluidsseinen, varen op gelijke hoogte.
Recht tegen elkaar insturen.
Koers kruisen.
Voorrangsregels verschillende vaartuigen.

Gedrag van schepen bij slecht zicht, gebruik van de radar.

Lichten en dagmerken:
Werktuiglijk voortbewogen schepen, binnenschepen, samenstellen.
Slepen en assisteren.
Zeilschepen.
Schepen bezig met uitoefening van visserij.
Onmanoeuvreerbare schepen, beperkt manoeuvreerbare schepen, bijzondere transporten.
Bovenmaats zeeschip.
Loodsschepen.
Ten anker liggende, gemeerde schepen, aan de grond zittende of gezonken schepen en andere obstakels voor de scheepvaart.
Schepen met politieopdracht, lichten bij werkzaamheden, gevaar voor golfslag.

Geluids- en lichtseinen:
Fluit, korte en lange stoot.
Middelen voor geluidsseinen (schepen ≥20m, schepen ≥100m, kleine schepen)
Manoeuvreer-, waarschuwings- en bijzondere seinen.
Geluidsseinen bij beperkt zicht.
Aandachts - en waarschuwingsseinen.
Noodseinen.

Duwvaart: begripsomschrijvingen.
Lichten voor duwstellen.

Lichten en dagmerken voor kleine schepen.
Vaarregels voor kleine schepen, zeilschepen.

Meldingsplicht.
Aanwijzingen, bevelen, berichten van tijdelijke aard.
Verplichting tot aan boord hebben van reglement en zeekaart.

Elementaire kennis van Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde

Toepassingsgebied, definities, veilig varen, naam- en vlagvoering.
Sturen onder invloed.
Verlaten van de vaargeul.
Ankeren.

Melden van vastlopen of zinken, wrakken, verlies van lading.
Meldingsplicht bij schade aan bebakening.
Meldingsplicht van slechte werking van bebakening.
Milieuverontreiniging.
Aanmaning tot stoppen, L-vlag.
Verbod op zwemmen en waterski.
Verplichting om kaart en reglement aan boord te hebben.

Kennis van Politie- en scheepvaart-reglement voor Belgische territoriale zee, havens en stranden van Belgische kust

Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen.
Veilige toegang tot de havens, toegankelijkheid van Blankenberge.
Naamvoering, vlagvoering, goed zeemanschap.
Varen onder invloed.

Bovenmaatse zeeschepen, varen in de vaargeulen van de Belgische havens, gedrag bij ontmoeting van een vaartuig in de geul, gedrag van werkende baggervaartuigen, vaart in de geul, varen op gelijke hoogte, havenseinen, voorrang voor vaartuigen groter dan 20m, gedrag van zeilvaartuigen en pleziervaartuigen.
Lig- en meerplaatsen, ankeren in de geul, gedrag bij een sluis.

Lichten, dagmerken en seinen:
Bovenmaatse zeeschepen, assisterende en slepende vaartuigen, schepen die in beide richtingen kunnen varen, watervliegtuigen, politieschepen, schepen bij bagger- of onderwater werken, hydrografische werken.
Vervoer van gevaarlijke stoffen, binnenvaartuigen.
Gemeerde, geankerde of aan de grond gelopen schepen, duikwerkzaamheden.
Aanduiding van werken.
Verplichtingen van eigenaars, exploitanten, schippers van vaartuigen.

Bepalingen voor schepen die gevaarlijke of verontreinigende stoffen vervoeren.

Meldingsplicht van incidenten.

Milieuverontreiniging, droogvallen op kielbanken.
Meldingsplicht van aan de grond gelopen of gezonken vaartuigen, wrakken.
Beschadiging van bebakening.
Incidenten bij bebakening.

Pleziervaart en strandvisserij.
Verbod op waterski in de haven.
Naderen van het strand.
Aan boord hebben van kaart en reglement.

Elementaire kennis van het Scheepvaart-reglement Kanaal van Gent - Terneuzen

Toepassingsveld, begripsomschrijvingen.

Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart (28-06-19)

Bepalingen zones, verplichte registratie, vlagvoering, vermeldingen op het pleziervaartuig, veiligheid en uitrusting.
Dragen van de reddingsvest.
Groepsactiviteiten.
Weersomstandigheden.
Plichten schipper.


Examenonderdeel Navigatie

Getijden en stromingen

Begrippen: getijden, vloed, eb, waterstand, HW, LW, vloedduur, ebduur, verval, reductievlak, kaartdiepte, droogvalling, HW stand, LW stand, vrije diepte, waterdiepte, gelode diepte, vloedstroom, ebstroom, kentering, stil water, springtij, doodtij.
Getijtafel: interpreteren van geschikte getijtafel.
Diepteberekeningen: schatting met regel der 12den.

Bebakening

Leerstof beperkt stuurbrevet aangevuld met IALA A.

Instrumenten

Werken met GPS: positie, waypoints, GOTO knop, MOB knop.
Engelse terminologie: COG (course over ground), SOG (speed over ground) , RNG (range), BRG (bearing), ETA (estimated time of arrival), TTG (time to go), XTE (cross track error).
Het magnetisch kompas:
Invloed van elektrische leidingen, elektronische apparaten en magnetische materialen.
Fouten en correcties.
Gebruik van AIS: soorten, beperkingen, instellingen.
Interpretatie (CPA,TCPA).
Communicatie: begrippen over VHF, beperkingen GSM-netwerk op zee.

Navigatie

Posities op aarde:
Geografische coördinatenstelsel.
Begrippen: polen, evenaar, parallellen, meridianen.
De zeekaart:
Concept Mercator projectie.
Staande en liggende rand, zeemijl, koerslijn, richting, afstand, snelheid.
Bepalen en plotten van een positie.
Bepalen van een afstand.
Bepalen van een richting.
Gegevens op de zeekaart: legende van de kaart (inclusief stroomruit & stroomtabellen):
Schaal, referentiehaven van een zeekaart, reductievlak, kaartdiepten LAT en TAW.
Geodetisch coördinatensysteem WGS84.
Tekens en afkortingen: kustlijn, havens en reden, gebouwen, verschillende stations, lichten, dieptes, gevaren, grondsoorten, bakens, stroomgegevens, grenzen.
Bijwerken van de zeekaart.
Raadplegen van zeekaarten en hydro-grafische publicaties.

Navigatie: statische begrippen.
Kompas- & magnetisch- & ware noorden.
Kompas- & magnetisch- & ware voorligging.
Variatie & Deviatie.
Navigatie – tochtuitvoering, dynamische begrippen over maximum 1 uur.
Ware koers door het water, stroom, ware koers over de grond, winddrift.
Invloed van de stroom.
Snelheid door het water (log).
Vectoriële begrippen.
Het bepalen van de ware koers door het water & ware koers over de grond.
Het bepalen van de gegiste positie.
Navigatie – tochtplanning, dynamische begrippen over maximum 1 uur.
Ware koers door het water, stroom, ware koers over de grond, winddrift.
Vectoriële begrippen.
Het bepalen van de kompas voorligging om van vertrekpunt naar doel te varen.
Berekening van geschatte tijd van aankomst.
Vaarbereik op motor (op basis van verbruik en hoeveelheid brandstof aan boord).
Peilingen:
Ware, magnetische en kompas peiling.
Het bepalen van een positie.
Achter- en voorgrondsepeiling.
Varen binnen een bepaalde sector & varen in merkenlijn.

Examenonderdeel Manoeuvres en Veiligheid

Manoeuvres

Beschrijving van ankertuig, de ankertechniek en de voornaamste soorten ankers.

Meteo

Weerberichten.
Meer gespecialiseerde meteo bronnen.

Luchtdruk.
Weerkaarten: hogedrukgebied - lagedrukgebied – isobaren.
Luchtdrukverdeling en gevolgen.
Verschil tussen warme lucht/koude lucht, stijgende/dalende lucht.

Wind/windkracht/windrichting.
Terminologie (geen symbolen).
Schaal van Beaufort.
Interactie met de stroming.
Gevolgen van plotse luchtdrukwijzigingen.

Kenmerken van H en L drukgebieden.

Vorming mist, soorten (stralingsmist en advectiemist).

Herkennen van een depressie op een weerkaart (warm en koufront).

Onweer en buien (herkennen van cumulonimbus)
Land- en zeebries: ontstaan en gevolgen.

Veiligheid

Elementaire kennis van motoren (binnen, buiten) op zeil- en motorjachten.
Onderhoud en controle: controleren van batterijen, ontluchten van brandstofsysteem bij dieselmotor.
Binnenboordmotoren: vervangen van de thermostaat, vervangen van een impeller, reinigen van wierpot.

Gasinstallatie, gasflessen, verdeelnet, lekbewaking en gasdetector.

Reddingsmiddelen:
Gebruik van die verplichte uitrusting.

Documenten die aan boord moeten zijn.

Veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden aan boord.

Nood/alarm:
MOB preventie, verschillende manoeuvres.
Alarmseinen, pyrotechnische middelen.
Assistentie, berging.
Slepen van een vaartuig.

Elementaire kennis over het voorkomen van maritieme pollutie.

Brandstof: verbruik, reserves.

Radarreflectoren: functie en positie.

EHBO

Evacuatietechnieken, bloedingen, shock, wondverzorging, fracturen, hyperthermie
onderkoeling, verslikking, zeeziekte.

Puntenverdeling

Het examen verloopt op computer en bestaat uit multiple choice vragen. Een goed antwoord levert 1 punt op, een fout antwoord of geen antwoord geeft 0 punten.
Om te slagen moet je minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.
Indien je geslaagd bent, blijft dit attest 3 jaar geldig.

Beperkt Stuurbrevet

examen
onderdeel
vakken vragen
reglementen Binnenwateren 12
navigatie getijden en stroom 1
  bebakening 5
  instrumenten 1
  navigatie 2
  communicatie 1
  totaal 10

veiligheid &
manoeuvres

manoeuvres 3
  meteo 1
  veiligheid & motoren 3
  EHBO 1
  totaal 8

aanvulling Algemeen Stuurbrevet

examen
onderdeel
vakken vragen
reglementen Zeevaart 7
  Schelde 2
  Kust en het KB 
  totaal  10 
navigatie getijden en stroom 3
  bebakening 1
  instrumenten 1
  navigatie 4
  communicatie 1
  totaal 10

veiligheid &
manoeuvres

manoeuvres 2
  meteo 2
  veiligheid & motoren 5
  EHBO 1
  totaal 10