NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Praktijktesten                                       bel   03-651.40.62

Cursisten die een praktijkstage volgen bij Altaïr moeten geen praktijkexamen afleggen

Wij zijn officiëel erkend onder het nummer CPC001.

Altaïr biedt twee mogelijkheden om de praktijktesten af te leggen.

- De permanente evaluatie.
- Een examen.

Let wel op

Indien je geslaagd bent voor de test, voldoe je aan de wettelijke minimale eisen.

Maar dit is echt het minimale. Helaas kan je dan nog niet écht varen. Het is sterk aan te bevelen verdere praktische opleidingen te volgen.

Permanente evaluatie - de beste keuze

Je kan tijdens een opleiding kiezen voor permanente evaluatie. Dit heeft een dubbel doel.

- Je doet echt praktijkkennis op (leerproces).
- Je bewijst je kennis (testproces).

De permanente evaluatie is de goedkoopste oplossing.

De test neemt geen extra tijd in beslag. Tijdens je opleiding doe je de test.

Het slaagpercentage is het grootst.

Praktijkexamen

Wanneer je van mening bent dat je de vereiste praktijkkennis beheerst, kan je je aanmelden voor een afzonderlijk examen.

Tijdens dit examen wordt er GEEN les gegeven.

Lees ook volgende informatie:

Examenreglement: klik hier

Deontologische code: klik hier

Klachtenregistratie - Beroepsprocedure: klik hier

Examenreglement

Inscheping

Voor aanvang van de test (aan boord of in de club) bespreekt de examinator:

  1. de procedure en het verloop van de test,
  2. de verantwoordelijkheden en de gedragingen van de examinandus aan boord.
  1. Procedure en voorbereiding test

Controle aanwezigheidslijst.

Controle toelatingsvoorwaarden:
  leeftijd,
  band met examinator,
  deelnameformulier en deelnamekosten,
  praktische voorkennis en niveau (indien van toepassing).

Gebeurt de test op het vaartuig van de examinandus, dan wordt via de registratiebrief nagegaan of er een juridische band is tussen het vaartuig en de examinandus.
Bespreking en akkoord deontologische code.
Toelichting klachtenregistratie en beroepsprocedure.
Overlopen scoreblad en stoppers.
Bespreking uitreiking van het deelattest.

  1. Het gedrag aan boord

Kennismaking met het schip.
Afspraken vaarkosten, maaltijden, gebruik van het sanitair enz..
Bespreking van de verantwoordelijkheden in het geval van schade.
Bespreking rolverdeling aan boord.

Het verloop van de test

Op basis van een scoreblad zullen de eindtermen door de examinator getoetst worden.
Altaïr maakt een aangepaste versie van het score systeem, waarin het volgende visueel verwerkt is:

  • de stoppers,
  • de testonderdelen.

Indien de examinandus te laat komt mag hij/zij meedoen aan het examen maar dit heeft geen impact op de eindtijd van zijn examen dat op het normaal daarvoor voorziene uur zal worden stopgezet.

De examinator behoudt zich het voorrecht om ten alle tijden een praktijktest stop te zetten of iemand te diskwalificeren mocht de examinator onregelmatigheden opmerken.

Elke kandidaat dient zijn deelname aan de praktijktest op voorhand te betalen en ten alle tijden hiervan bewijs te kunnen voorleggen indien er hierrond twijfel zou ontstaan.

Geen vragen mogen worden gesteld m.b.t. de inhoud van de opdrachten van de praktijktest.

Er worden op geen enkele manier vrijstellingen of deliberaties toegestaan.

Deontologisch kader 

Het Altaïr Praktijktestcentrum (afgekort APTC) is een initiatief van Altaïr International bv.
Met het APTC wordt hier bedoeld: de administratieve medewerkers, de examinatoren en allen die betrokken zijn bij de organisatie en het afnemen van de praktijktesten.

  1. Respect

Art. 1 - De houding van het APTC is gebaseerd op respect voor de persoon van de examinandus. Het APTC drukt zich verzorgd uit en bewaart de zelfbeheersing. Het APTC onthoudt zich van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.

Art. 2 - Het APTC heeft als centrale opdracht de examinandus op onpartijdige en neutrale wijze te testen. Dit impliceert onder meer het maximaal realiseren van gelijke kansen.

Art. 3 - Het APTC onthoudt zich van uitspraken die iemand schade toebrengen of iemand kunnen raken in de persoonlijke waardigheid.

Art. 4 - De examinandus heeft informatie ter beschikking over de doelstellingen van de test, de mogelijkheden en eventuele begrenzingen. Het APTC en de examinandus maken, indien aangewezen, duidelijke afspraken over elkaars verwachtingen en over de communicatie binnen de testprocedure.

Art. 5 - Indien van toepassing worden de eventuele consequenties meegedeeld voor het geval de examinandus de test weigert of stopzet.

Art. 6 - De examinandus heeft het recht om het persoonlijke evaluatieverslag in te kijken. Persoonlijke notities van de begeleider behoren niet tot het dossier.

Art. 7 - Het APTC vermijdt elke vorm van discriminatie die onder meer is gebaseerd op het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap.

  1. Integriteit

Art. 8 - Het APTC streeft in alle omstandigheden een eerlijke en betrouwbare houding na. Het APTC oordeelt en handelt conform de waarden en normen die daarmee overeenstemmen.

Art.9 - Het APTC plaatst het belang van de examinandus centraal. Wanneer zich situaties voordoen waarin de belangen van de examinandus en deze van andere personen of instanties niet gelijk lopen, moet hierbij omzichtig afgewogen worden, eventueel met raadpleging van collega’s of van de daartoe voorziene instanties. Dit geldt evenzeer wanneer het belang van het APTC in het geding is.

Art. 10 - Het APTC bewaakt zorgvuldig de grens tussen de evaluatieopdracht en alles wat daarbuiten valt of er niet mee te verenigen is. Dit impliceert dat het APTC zich strikt houdt aan fysieke en psychosociale omgangsvormen die passen bij een professionele context. Dit voorschrift geldt ook als het initiatief om deze professionele grens te overschrijden uitgaat van de examinandus. Indien van deze regel wordt afgeweken, gaat het APTC over tot collegiaal overleg of tot overleg met de hiervoor bevoegde persoon of instantie.

Art. 11 - Het APTC gaat zorgvuldig om met professionele dubbelrollen (bijv. verantwoordelijkheid als schipper over het vaartuig/opvarenden en evalueren). Indien dit onvermijdelijk is, worden mogelijke gevolgen vooraf besproken met de examinandus.

  1. Verantwoordelijkheid

Art. 12 - Het APTC legt een evaluatiedossier aan met alle relevante informatie. De notie dossier slaat op elke vorm van verwerking (papier, elektronisch...). Het dossier wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard. Het dossier moet zodanig opgesteld zijn dat het inzicht verschaft in de evaluatie (feiten, beslissingen en motivering).

Art. 13 - Het APTC reageert op een gepaste wijze bij (vermeende) beroepsethische fouten van een collega van binnen APTC.

Art. 14 - Het APTC voert het professioneel handelen op zo’n wijze uit dat het zich kan verantwoorden bij een eventuele klachtenprocedure of beroepsprocedure.

  1. Testgerelateerde normen

Art. 15 - Een familiale band tot en met de tweede graad tussen de examinator en de examinandus is niet toegelaten.

Art. 16 - In het geval van falen, mag een nieuwe test niet plaatsvinden op dezelfde dag.

Art. 17 - De examinator kan beslissen de praktijktest te stoppen indien de weersomstandigheden dit vereisen.

Art. 18 – In het geval van permanente evaluatie, zullen de deeltesten op voorhand strikt omschreven zijn.

Art. 19 - De persoonlijke gegevens van de examinadus zullen alleen gebruikt worden voor de afhandeling van zijn/haar dossier ter bekoming van het deelattest of brevet. De regels in verband met de privacywetgeving zijn conform de richtlijnen opgedragen door het GDPR; zie de volledige tekst op de website: www.altairopleidingen.be/nl/vaarschool/privacy2.

Art. 20 – In het geval van een herkansing zal de examinandus een andere examinator toegewezen krijgen dan de vorige keren.

Klachtenregistratie - Beroepsprocedure

Het Altaïr Praktijktestcentrum (afgekort APTC) is een initiatief van Altaïr International bv.
Met het APTC wordt hier bedoeld: de administratieve medewerkers, de examinatoren en allen die betrokken zijn bij de organisatie en het afnemen van de praktijktesten.

Klachtenregistratie

Art. 1 – Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de manier van handelen of het niet handelen van een organisatie.

Art. 2 – Een klacht dient per brief of per mail, uiterlijk 3 dagen na de feiten (vermeld in de klacht) te worden bezorgd aan Altaïr International bv – dienst APTC.

Art. 3 – De klacht vermeld:

    datum,
    gegevens examinandus (naam, voornaam, adres, mail, telefoonnummer),
    omschrijving van de klacht,
    toelichting.

Art. 4 – Het APTC zal de klacht onderzoeken door contact op te nemen met de klager en een oplossing nastreven.

Art. 5 – De volledige afhandeling van de klacht wordt bijgehouden in een klachtendossier.

Beroepsprocedure

Art. 6 – Als u het niet eens bent met een beslissing kunt u een bezwaarschrift indienen (beroep).

Art. 7 – Het beroep dient uiterlijk één week na het afleggen van de test, per aangetekend schrijven te worden bezorgd aan het APTC.

Art. 8 – Eerst geschiedt er een interne beroepsprocedure. Het APTC onderzoekt het beroep door gesprekken te voeren met de eiser en de examinator.

Art. 9 – Indien de interne beroepsprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing kunt u het bezwaar formuleren bij de FOD Mobiliteit & Vervoer.

Art. 10 – Het verzoekschrift tot beroep vermeldt minimaal:

datum,
gegevens examinandus (naam, voornaam, adres, mail, telefoonnummer),
datum, locatie, soort praktijktest, examinator,
het voorwerp van beroep,
opsomming van bezwaren met ondersteunende feiten en documenten/