NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Algemene ondernemingsvoorwaarden

1. De cursist is ingeschreven vanaf het moment dat het lesgeld is voldaan. Indien een cursist A zich heeft aangemeld en door welke reden dan ook niet betaalt, dan heeft Altaïr het recht zijn plaats vrij te geven aan een andere kandidaat cursist B. Indien daardoor de cursus volzet komt, dan heeft de kandidaat cursist A geen recht tot compensatie.

2. De door Altaïr geplande cursussen zijn gegarandeerd vanaf 7 nieuwe en volle inschrijvingen.

3. De cursist beschikt over een bedenktermijn van 14 dagen. Indien de cursist een cursus annuleert binnen deze termijn, zal het lesgeld terugbetaal worden, verminderd met een annuleringskost van €40. 
Voor de online of fysieke verkoop van gedrukte goederen (zeekaarten, boeken ed.) heeft de consument geen herroepingsrecht. Voor andere, online bestelde, goederen geldt een herroepingsrecht van 14 dagen, te beginnen vanaf de dag dat de goederen door de consument ontvangen werden. De goederen moeten in originele staat en ongebruikt worden teruggezonden. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument. Het door de consument betaalde bedrag, exclusief de verzendingskosten, worden aan de consument terugbetaald, na ontvangst van de geretourneerde goederen.

4. Ingeval van een annulering door de cursist na de bedenktermijn is er geen terugbetaling van het betaalde cursusgeld. De cursist kan evenwel een wijziging van de cursus aanvragen voor een latere datum. Hij/zij houdt het cursusgeld tegoed.

5. Ingeval van een wijziging van de inschrijving door de cursist worden wijzigingskosten (€40) aangerekend.

6. Ingeval van een wijziging van een volledige lessenreeks door Altaïr kan de cursist kiezen tussen het aanvaarden van de wijziging zonder kosten of terugbetaling van het lesgeld. 

7. Dit geldt niet voor een vervangcursus als gevolg van overmacht. In dat geval blijft de voorwaarde en regeling bij annulering als gevolg van overmacht gelden (zie hieronder).

8. Ingeval een volledige lessenreeks of een gedeelte ervan moet geannuleerd worden door overmacht zal Altaïr een alternatief voorstellen. Gevallen van overmacht zijn: oorlog, terrorisme, natuurrampen, epidemieën. Deze lijst is niet beperkend. Betaalde lesgelden worden niet terugbetaald. Indien de vervangende lessenreeks meer kost dan de eerst gekozen, betaalt de deelnemer het verschil bij. Altaïr behoudt zich het recht voor om eventueel een bijkomende re-organisatiekost van €40 door te rekenen aan de cursist.

9. Indien de cursist tegen een korting meerdere cursussen heeft besteld (een promotie genaamd) en om gelijk welke reden wordt één van de cursussen door Altaïr geannuleerd, dan geeft dit geen recht op terugbetaling van één van de andere cursussen die niet geannuleerd worden.

10. Altaïr Vaarschool kan het lessenrooster in een lessenreeks en de lesdagen van een lessenreeks wijzigen in geval van overmacht. Gevallen van overmacht zijn bijvoorbeeld: onverwachte ziekte van de lesgever, onverwachte onbeschikbaarheid van het leslokaal, weersomstandigheden, oorlog, terrorisme, natuurrampen, epidemieën. De cursist kan hierdoor geen compensatie ontvangen, zolang het totaal aantal lesuren niet lager ligt dan geprogrammeerd.

11. Ingeval een leslocatie gewijzigd wordt en de nieuwe leslocatie minder dan 15 km verwijderd ligt van de oorsrponkelijk geplande, kan de cursist geen compensatie noch terugbetaling inroepen.

12. Ingeval van onlinecursussen is de cursist verantwoordelijk voor het tijdig inloggen voor de lessessie. Er wordt geen compensatie voorzien voor een gemiste les, indien de cursist niet tijdig heeft ingelogd of geen moeite heeft gedaan om de lesgever tijdig voor aanvang van de les te contacteren.

13. Elke instructeur geeft de geprogrammeerde leerstof, vermeld op deze site. De aangeboden leerboeken ondersteunen de leerstof. De volgorde van de lessenreeks staat los van de volgorde van de pagina's in het lesboek.

14. De eventueel in de lessen gebruikte powerpoint vervangt het leerboek niet en bevat niet de volledige leerstof. Het is een hulpmiddel gebruikt tijdens het geven van de les. De powerpoint zit niet in het lesgeld inbegrepen en maakt geen onderdeel uit van het boekenpakket.

15. De cursussen moeten verlopen in een veilige en optimale sfeer.

16. Vandalisme wordt niet getolereerd. Beschadigingen aan het leslokaal (inclusief inboedel) of aan de accomodaties van de instelling in het algemeen (toiletten, parking, kantine enz.) dienen door de daders vergoed te worden.

17. Dronkenschap, onwelvoeglijk en luidruchtig gedrag, persoonlijke beledigingen aan wie dan ook worden niet getolereerd.

18. Diefstal van goederen, materieel of niet-materieel (software, databases en informatie onder electronische vorm) wordt niet getolereerd. Ongeoorloofd kopieren van cursusboeken is niet toegelaten. Deze lijst is niet beperkend.

19. Cursisten die zich schuldig maken aan één van deze wandaden, zullen uit de klas ontzet worden, zonder teruggave van het lesgeld. Verder kunnen extra juridische maatregelen worden getroffen, indien de situatie dit vereist.

20. Altaïr huurt voor het geven van haar lessen zalen of lokalen bij derden. Elke cursist moet zich houden aan de voorwaarden die de eigenaar van de zaal of het leslokaal oplegt. Indien de cursist niet voldoet aan deze voorwaarden of niet wil voldoen aan deze voorwaarden, dan kan de cursist de toegang tot de zaal of het leslokaal worden geweigerd, zonder compensatie of terugbetaling van de gemiste lesgelden.

21. Elke cursist is verplicht om de veiligheid en de gezondheid van de andere cursisten, de lesgever en eventuele omstaanders te waarborgen. Indien de cursist deze veiligheid niet kan waarborgen, wordt hem/haar de toegang tot het leslokaal geweigerd, zonder compensatie of terugbetaling van de gemiste lesgelden.

22. Iedere cursist schrijft in om een lessenreeks te volgen in een "hoofdlocatie". Cursisten mogen pendelen tussen verschillende locaties, wat betreft de uitgebreide cursussen. Dit geldt niet voor de snelcursussen. Zij dienen in dit geval de lesgever van de locatie waarnaar zij willen uitwijken, zelf te contacteren. Dit om na te gaan of er geen wijzigingen zijn wat betreft het leerprogramma of de locatie. Zij kunnen hiervoor het bureel van Altaïr NIET contacteren. Bij aanvang van de lessenreeks ontvangt elke cursist een lijst met de locaties waar de lessen doorgaan én het contact van de betreffende lesgever. Altaïr biedt de service om lessen te volgen op verschillende locaties gratis aan. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien de cursist de hierboven vermelde stappen niet onderneemt.