NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Algemene Voorwaarden

De cursist is ingeschreven vanaf het moment dat het lesgeld is voldaan.

De door Altaïr geplande cursussen zijn gegarandeerd vanaf 5 inschrijvingen.

Annulering door de cursist moet uiterlijk één week voor aanvang van de cursus schriftelijk worden gemeld. 

De cursist beschikt niet over een bedenktermijn (art. VI.45.11° WER)

Ingeval van een wijziging van de inschrijving door de cursist kunnen wijzigingskosten aangerekend worden. Deze bedragen €25. Bij annulering na inschrijving houdt de cursist het lesgeld tegoed voor een evenutele latere cursus.

Ingeval van wijziging van een volledige lessenreeks door Altaïr Vaarschool kan de cursist kiezen tussen het aanvaarden van de wijziging zonder kosten of terugbetaling van het lesgeld. 

Dit geldt niet voor een cursist waarvoor de cursus reeds een vervangcursus is als gevolg van een geval van overmacht. In dat geval blijft de voorwaarde en regeling bij annulering als gevolg van overmacht gelden (zie hieronder).

Ingeval een volledige lessenreeks of een gedeelte ervan moet geannulleerd worden door overmacht zal Altaïr een alternatief voorstellen. Gevallen van overmacht zijn: oorlog, terrorisme, natuurrampen, epidemieën. Deze lijst is niet beperkend. Betaalde lesgelden worden niet terugbetaald. Indien de vervangende lessenreeks meer kost dan de eerst gekozen, betaalt de deelnemer het verschil bij. Altaïr behoudt zich het recht voor om eventueel bijkomende re-organisatiekosten door te rekenen aan de cursist.

Altaïr Vaarschool kan het lessenrooster in een lessenreeks wijzigen (wijziging van de lesuren of een vervangende lesdag in geval van overmacht). De cursist kan hierdoor geen compensatie ontvangen, zolang het totaal aantal lesuren niet lager ligt dan geprogrammeerd.

Elke instructeur geeft de geprogrammeerde leerstof, vermeld op deze site. De aangeboden leerboeken ondersteunen deze leerstof. De volgorde van de lessenreeks staat los van de volgorde van de pagina's in het lesboek.

De cursussen georganiseerd door Altaïr Vaarschool moeten verlopen in een veilige en optimale sfeer.

Vandalisme wordt niet getolereerd. Beschadigingen aan het leslokaal (inclusief inboedel) of aan de accomodaties van de instelling in het algemeen (toiletten, parking, kantine enz.) dienen door de daders vergoed te worden.

Dronkenschap, onwelvoeglijk en luidruchtig gedrag, persoonlijke beledigingen aan wie dan ook worden niet getolereerd.

Diefstal van goederen, materieel of niet-materieel (software, databases en informatie onder electronische vorm) wordt niet getolereerd. Ongeoorloofd copieren van de cursusboeken is niet toegelaten.

Deze lijst is niet beperkend.

Cursisten die zich schuldig maken aan één of meer van deze wandaden, zullen uit de klas ontzet worden, zonder teruggave van het lesgeld. Verder kunnen extra juridische maatregelen worden getroffen, indien de situatie dit vereist.