NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Altaïr Vaarschool - Breaking News 

Vaarbewijs halen, vuurtoren 2

Nieuwe wetgeving voor het vaarbrevet

Met genoegen stelt Altaïr vast dat de Belgische Overheid momenteel haar werk maakt van de hervorming van de pleziervaartwetgeving om de veiligheid van de pleziervaarder te garanderen en om te sensibiliseren tot het volgen van een degelijke opleiding. lees meer

Onthutsende enquête

Zelfstudie / onlinecursussen scoren zeer slecht. lees meer

Binnenkort ook 'GAS-boetes' bij de Scheepvaart

Schepen die de regels op zee en de binnenwateren niet respecteren, kunnen in België tegen een administratieve geldboete aanlopen. - lees meer


 

Nieuwe wetgeving voor de pleziervaart - Altaïr bouwt mee aan de toekomst

Altaïr dankt de Overheid om de sector de gelegenheid te hebben gegeven om op een positieve en interactieve wijze samen te werken aan de toekomst van de pleziervaart. De Belgische Overheid maakt momenteel haar werk van de hervorming van de pleziervaartwetgeving om de veiligheid van de pleziervaarder te garanderen en om te sensibiliseren tot het volgen van een degelijke opleiding. De nieuwe pleziervaartwet en uitvoeringsbesluiten zullen deze zomer aangekondigd worden. Bij de ontwikkeling werd steeds met een aantal basisprincipes rekening gehouden, namelijk dat de inhoud van de pleziervaartwet zinvol, haalbaar en betaalbaar moet zijn. Dit moet er tevens toe leiden dat ook in België een modern opleidingssysteem ontstaat, zodat er geen buitenlandse brevettenvlucht meer nodig is.

Altaïr heeft een positieve bijdrage tot volgende punten:

 • Er komt geen verplicht vaarbewijs voor het varen op zee, tenzij een internationaal akkoord wordt bereikt dienaangaande. In dit geval zullen onze nieuwe Belgische pleziervaartbrevetten op het peil staan van de internationale vereisten. Altaïr stelt graag haar expertise ter beschikking indien een eventuele verplichting aan de orde zou komen.
 • De vaarbevoegdheid van de brevetten wordt uitgebreid. Het Algemeen Stuurbrevet zal bovenop de binnenwateren en de Schelde een zone van 6 NM op zee voorzien. Het Yachtman brevet wordt waarschijnlijk uitgebreid van 50 naar 200 NM.
 • De opleidingen en examens voor de verschillende brevetten worden voortaan modulair opgebouwd. Dit biedt voor de kandidaten Yachtman het voordeel dat zij niet getoetst zullen worden voor de examenstof van de niveaus Stuurbrevet.
 • De bestaande benamingen van de brevetten blijven behouden: het Beperkt Stuurbrevet, het Algemeen Stuurbrevet, het Yachtman brevet en het Yachtnavigator brevet. Alleen de inhoud en de vaarbevoegdheid van deze brevetten worden gewijzigd zodaning dat geen nieuwe internationale informatieronde noodzakelijk wordt. Tevens komt er een onderscheid tussen motorvaren en zeilen.
 • De meerkeuze examenvragen van de Overheid werden grondig nagekeken en verbeterd. Deze operatie is nog steeds lopende voor de vakken reglementen, navigatie, uitrusting, weerkunde, veiligheid en communicatie. Absurde vragen werden en worden verwijderd. Bij het opstellen van nieuwe vragen wordt er gestreefd naar een evenwichtige mix van enerzijds vragen waarvoor parate kennis vereist is en anderzijds praktisch gerichte denkvragen. Dit alles onder controle van de examencommissie, waarin deskundige pleziervaarders zetelen benoemd door de Minister.
 • Er komen door de Overheid erkende opleidingscentra voor de praktijkmodules van het Stuurbrevet en het Yachtman brevet.
 • Om het Stuurbrevet te bekomen moet de kandidaat aantonen over voldoende en verantwoorde praktijkervaring te beschikken aangaande motorvaren (voor iedereen) en zeilen (voor zeilers). Om het Yachtman brevet te bekomen wordt de praktijkervaring van de kandidaat geëvalueerd door een erkende vaarschool tijdens de praktijkmodule, en moet de kandidaat zijn bekwaamheid aantonen als schipper die de vereiste navigatiekennis bezit.
 • Er zal de mogelijkheid geboden worden aan Yachtman kandidaten om, op voorstel van de evaluatiecommissie benoemd door de Minister, een behoorlijke praktische ervaring te bewijzen, die hen vrijstelt van een beoordeling van de praktijkmodule voor het Yachtman brevet.
 • Er zullen soepele overgangsmaatregelen komen, die een voldoende lange periode van kracht blijven. De nieuwe brevetten zullen een beduidende meerwaarde bezitten, vergeleken met de oude gelijknamige brevetten. Altaïr pleit ervoor dat bezitters van de oude brevetten, zonder extra examens of testen, hun brevetten kunnen omruilen in de nieuwe structuur.                                     
 • De pleziervaartuigen ingezet voor bedrijfs- of beroepsdoeleinden zullen slechts eens om de vijf jaar moeten geschouwd worden door de Belgische Overheid.
 • Schippers die met bovenvermelde vaartuigen in de Belgische wateren varen zullen moeten beschikken over een officiëel Yachtman brevet. De opleiding Yachtman heeft een volwaardig maritiem niveau, dat theoretische én praktische kennis garandeert.   
 • Schippers die met bovenvermelde vaartuigen buiten de Belgische wateren varen zullen over een STCW vaarbevoegdheid moeten beschikken. Maar het nieuwe brevet van Yachtman zal zonder overlapping van leerstof noch ingangsproef toegang verlenen tot de vereiste professionele STCW opleidingen. Dit betekent dat de instapdrempel van Commercial Yachting voor de internationale wateren wordt verlaagd. Altaïr pleit voor een vrijstelling van de STCW vaarbevoegdheid voor instructeurs van vaaropleidingen in de ‘niet commerciële’ vaart.
 • De verplichte basisuitrusting voor pleziervaartuigen zal aangepast worden aan de huidige tijden en behoeften. Deze uitrusting zal afhankelijk zijn van het gebied waarin gevaren wordt.
 • De pleziervaartuigen zullen, qua radio-communicatie, een maximum aan veiligheid bieden in zowel de Belgische Wateren als in de internationale wateren. We denken aan de EPIRB dat het enige baken is dat zekerheid biedt onder de koepel van het internationaal GMDSS veiligheidsysteem. Bovendien wordt ook de marifoon een deel van de verplichte uitrusting.
 • Altaïr heeft concrete voorstellen gedaan i.v.m. de problematiek van de registratie van demovaartuigen. Hierdoor zullen handelaars gevrijwaard zijn van hoge kosten en een tijdrovende procedure. 

Altaïr wenst verder:

 • dat ALLE beoefenaars van de pleziervaart aan hun trekken komen en niet alleen deze die lid zijn van de watersport- en pleziervaartfederaties in dit land,
 • dat bovendien particuliere initiatieven kunnen erkend worden als representatieve organisaties,
 • dat de regelgeving en de evaluatie van de kennis vereist voor de verschillende brevetten uitsluitend onder de controle blijft van de Belgische Overheid.

Altaïr werkt actief mee aan de herziening van de examenvragen.

De bestaande vragen over Reglementen, Navigatie, Veiligheid, Meteo en Zeemanschap werden kritisch bekeken. Nutteloze vragen werden verwijderd, andere duidelijker geformuleerd.

De te kennen leertof werd tot in de kleinste details uitgewerkt en neergeschreven. Dit ten voordele van de cursist die dan nauwkeurig weet wat hij/zij moet kennen om optimaal te kunnen slagen in het examen.

 

Onthutsende enquête

De leerstof voor het examen Stuurbrevet is zeer uitgebreid en de meeste cursisten onderschatten de tijd nodig om alle leerstof te kennen én te begrijpen. Tijdens het theorieexamen worden de vragen steeds meer praktisch gericht en zijn deze moeilijker uit het hoofd te leren. Je hebt wel degelijk praktisch inzicht nodig om te kunnen slagen. Dit leer je nooit uit een lesboek door zelfstudie en nog minder via een onlinecursus. Het aantal cursisten dat slaagt na zelfstudie of een onlinecursus daalt zienderogen.

Een onderzoek naar het slagingspercentage leert ons dat slechts 58% slaagt na zelfstudie of na een onlinecursus. Zij die een degelijke klassikale cursus volgden hebben een aanvaardbare slaagkans. De slaagkans na het volgen van een "snelcursus" bedraagt 76%, na een avondcursus (10 avonden) is dit zelfs 97%.

Dus wees kritisch tegenover valse slogans die luiden als "100% slaagkans". Tenzij je echt bedrogen wilt worden. Leren varen doe je niet uit een lesboek noch online. Onze lesgevers bezitten alle pedagogische kwalificaties om je de vereiste inzichten bij te brengen. Dit maakt hét grote verschil en is tevens de garantie van je succes.

Leren varen vereist actieve deelname aan het leerproces

Zelfstudie/online studeren is passief. Het geeft je een vals gevoel van kennis. Op het voordek met een laptopje op je schoot is niet de manier om te studeren. Het lijkt leuk, maar werkt niet. Er is een grote zelfdiscipline vereist, die de meesten onderschatten. Klassikaal zal je trainer / lesgever je volharding stimuleren. Ook samen met anderen in een klas stimuleert je om je nieuwe hobby boeiend te maken. Om efficiënt te studeren moet je uit je isolement komen en profiteren van de wisselwerking met je medecursisten.

Aan je computer ben je verstoken van het allerbelangrijkste: praktijkervaring en relativering. Door examenvragen uit het hoofd te leren kan je nog niet varen. Je hebt dan misschien al een brevet (tenslotte heb je 58% kans), maar je kan niet varen. Met als gevolg stress en kosten door boetes of schade. Wij bij Altaïr hebben een andere visie van pleziervaart.

Online studeren is niet actueel. De examenvragen worden continu verbeterd en bijgewerkt. Er worden steeds meer denkvragen gesteld, zodat uit het hoofd leren verleden tijd is. Leren denken is het belangrijkste onderdeel van een cursus. Daar heb je een ervaren coach voor nodig die onmiddeliijk inspeelt op je vragen. Het succes van een opleiding wordt bepaald door de interactie tussen de cursist en de lesgever / trainer. Elke cursist wordt gemotiveerd om na te denken en om oefeningen te maken.

Een lesgever / trainer maakt de cursus ook boeiend door samenhang en inzicht te geven. Hoewel sommige uitweidingen geen examenstof bevatten is het juist dit, wat het leren boeiend maakt en waardoor je als cursist gestimuleerd wordt om vol te houden. Stomweg vragen uit het hoofd leren is saai.

 

Nu ook 'GAS-boetes' voor inbreuken bij de Scheepvaart

Schepen die de verkeers- en andere regels op zee en op de binnenwateren niet respecteren, kunnen in België voortaan ook tegen een administratieve geldboete aanlopen. De nieuwe maatregel wordt op 1 januari van kracht.

De federale regering nam die beslissing tijdens haar jongste ministerraad, op aangeven van minister van Mobiliteit François Bellot en staatsecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer. De bedoeling is een efficiënter handhavingsbeleid te voeren, de rechtbanken te ontlasten en de straffeloosheid tegen te gaan, onderstreept De Backer.

Initiatiefrecht
Wanneer door de bevoegde diensten van de FOD Mobiliteit inbreuken vastgesteld worden, behoudt het parket wel het initiatiefrecht. Maar er zijn afspraken gemaakt dat Justitie binnen de maand zal laten weten of er van die kant vervolging komt. Is dat niet het geval, dan kan het Directoraat-generaal Scheepvaart administratieve geldboetes opleggen. Er wordt tevens bekeken welke inbreuken rechtstreeks het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve boetes.Niet alleen zeevaart
De nieuwe regel geldt niet alleen voor de zeevaart. Ook de visserij en de pleziervaart kunnen tegen een geldboete aanvaren. De federale overheid blijft onder meer bevoegd voor het toezicht op de uitrusting van pleziervaartuigen, wat verklaart waarom de maatregel ook geldt op de binnenwateren, die in principe gewestelijke materie zijn.
Vorig jaar zijn 3.470 inbreuken vastgesteld. Daarvan waren er 2.570 voor de zeevaart, 640 voor de pleziervaart en 260 voor de visserij. Vaststellingen leiden ook niet automatisch tot een geldboete.

Drukke vaarroute
De Noordzee is met duizend vaarbewegingen per dag een van de drukst bevaarde zeeroutes ter wereld, benadrukt De Backer nog. “De regels op de Noordzee gelden voor iedereen. Wie die niet respecteert, brengt niet alleen zichzelf maar ook anderen op de Noordzee in gevaar.”
De overheid wijst in die context op de schaalvergroting in de scheepvaart en op de groei van de pleziervaart.

Het wordt steeds belangrijker een degelijke cursus te volgen om ongevallen en boetes te vermijden.