NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Het Belgisch Brevettensysteem

Altaïr is officiëel erkend als praktijktestcentrum

Voorgeschiedenis

Het brevet van Yachtman bestaat sinds 1958. Toen bestonden er nog geen polyester jachten, alles was in hout of in staal. Wie ging er toen een brevet halen? Eigenaars van een jacht of de gelukkigen die iemand kenden met een jacht. De happy few dus.

Het examen was mondeling. De examinatoren waren leraars aan de zeevaartschool of ex-kapiteins. Een examen om U tegen te zeggen, waarbij de kandidaat pleziervaarder beschouwd werd als een kadet van het eerste jaar zeevaartschool. Hoewel er in de jaren 60 polyester jachten op de markt kwamen en hoewel vanaf de jaren 70 men meer en meer jachten kon huren bleef de teneur op het examen Yachtman dezelfde. Om U tegen te zeggen.

Het Stuurbrevet dateert van 1995. Dit brevet is onder impuls van Nederland in België snel in het leven geroepen. Er waren geen onderzoeken hoe dit brevet zich zou positioneren tegenover het brevet Yachtman.

We hadden dus twee brevetten, die niet op mekaar afgestemd waren. Vanaf het begin verliep het examen voor het Stuurbrevet met meerkeuzevragen. De vragen werden snel geronseld naar voorbeeld van Nederland en stonden op een niveau, dat bijna onder het waterpeil stond. Wat een verschil met het examen Yachtman.

Vanaf 2014 verliep het examen Yachtman ook met meerkeuzevragen. Omdat er geen meerkeuzevragen Yachtman bestonden, moesten die snel in mekaar gestoken worden: de vragen Yachtman waren kopies van het Stuurbrevet. Van een devaluatie gesproken.

Het brevet Yachtman getuigt van de bevoegheid om een pleziervaartuig te besturen tot 50 mijl uit de kust. Zo was het toen. Maar men moest geen praktijkervaring aantonen, dus eigenlijk geen praktijkervaring bezitten.
Voor het Stuurbrevet moest men een praktijkervaring aantonen door een verklaring af te leggen of door met iemand op een boot gezeten te hebben.

Naar nieuwe brevetten

Er werden reeds in 1996 pogingen ondernomen om een nieuw brevettensysteem in het leven te roepen. Mislukt.

Na het oprichten van een Federaal Overlegplatform in 2009 werd er gewerkt aan een brevettensysteem, dat werd voorgesteld in oktober 2013. Te gecompliceerd, dus afgevoerd.

Driemaal is scheepsrecht. Op 7 mei 2015 werd er beslist om de draad terug op te pikken. Er werd ernstig nagedacht over de visie en de voorwaarden waaraan een zinvol brevettensysteem moest voldoen.

Een hiervoor speciaal opgerichte werkgroep leverde een advies aan de staatssecretaris voor de Noordzee in december 2016. Een nieuwe wet verscheen in 2018 en een KB voor de pleziervaart verscheen in 2019 en 2021. Driemaal is scheepsrecht klopt dus.

Uit de tekortkomingen van de bestaande brevetten, bleek dat een verstandelijk verantwoord systeem zou leiden naar moeilijker testen. Oeps, is dat wel goed voor de watersport? Het nieuwe systeem moest dus verstandelijk verantwoord zijn, maar nu ook weer niet te moeilijk. Dat was een boeiende evenwichtsoefening.

De nieuwe officiële brevetten

Beperkt Stuurbrevet (BS)van toepassing op de Belgische binnenwateren, daar waar geen zeeschepen varen. Dit betekent op
- de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister),

- de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde).

Algemeen Stuurbrevet (AS)van toepassing op het vorige vaarwater én
- op de Beneden-Zeeschelde,
- in de havens van de kust,
- vanaf het strand tot 6 zeemijl.

Yachtman (YM)van toepassing op het vorige én op zee tot 200 mijl uit de kust.

Yachtnavigator (YN)van toepassing op het vorige én verder dan 200 mijl uit de kust, dus wereldwijd.

Zo is ook het brevet yachtman overal geldig waar het algemeen stuurbrevet of ook het beperkt stuurbrevet vereist is.

Van de brevetten BS, AS en YM zijn er twee versies:

 •  één voor motorbootvaren;
 •  één voor zeilen.

Het systeem is modulair opgebouwd. Dat betekent dat een Yachtman-kandidaat evengoed het examen voor Beperkt- en Algemeen Stuurbrevet moet afleggen. En de reglementen van de binnenwateren kennen!

Daarnaast zijn er ook praktijktesten voorzien. Niet iedereen moet alle praktijktesten afleggen. U doet alleen die praktijktesten die nodig zijn voor uw brevet.

Voor wie is een brevet verplicht?

We willen erop wijzen dat de verplichte brevettering (slechts verplicht in bepaalde gevallen) op zee bij privaat gebruik geldt vanaf 2022.

Algemeen

Voor de binnenwateren is een vaarbrevet verplicht indien het pleziervaartuig:

  • wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
  • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
  • een romplengte van meer dan 15m heeft.

Op de Beneden-Zeeschelde is dat het algemeen stuurbrevet, op de andere binnenwateren is een beperkt stuurbrevet voldoende.

Vanaf 1 januari 2022 is in de kusthavens en op zee een vaarbrevet verplicht, indien het pleziervaartuig:

  • wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
  • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
  • een romplengte van meer dan 15m heeft.

Opmerking – gedoogbeleid tot 30 juni 2022.

De wetgeving voorziet dat vanaf 1 januari 2022 ook bij privaat gebruik op zee een vaarbrevet verplicht is. Als alternatief is een ervaringsattest voldoende. Er wordt een gedoogbeleid toegepast tot 30 juni 2022 voor wat betreft de brevettering op zee bij privaat gebruik.

Het algemeen stuurbrevet is voldoende voor privaat gebruik op de Belgische zee (ook voorbij de 6 zeemijl).

Van de brevetten BS, AS en YM zijn er twee versies:

 •  één voor motorbootvaren;
 •  één voor zeilen.

Het systeem is modulair opgebouwd. Dat betekent dat een Yachtman-kandidaat evengoed het examen voor Beperkt- en Algemeen Stuurbrevet moet afleggen. En de reglementen van de binnenwateren kennen!

Daarnaast zijn er ook praktijktesten voorzien. Niet iedereen moet alle praktijktesten afleggen. Je doet alleen die praktijktesten die nodig zijn voor uw brevet.

Is een brevet verplicht als je met een zeiljacht van bv. 14 meter gaat varen?

Neen, als je in de Belgische wateren vaart.

Ja, als u een zeiljacht gaat huren in het buitenland. In de meeste vakantie-zeillanden (Kroatië, Griekenland, Italië enz.) wordt een officiëel brevet geëist. Het Algemeen Stuurbrevet is voldoende, maar Yachtman is eerder aan te bevelen.
Ook als je met je eigen jacht zeilt in de meeste vreemde wateren is een brevet vereist.

We raden dus aan dat iedereen, die de ambitie heeft om schipper te zijn, een officiëel brevet haalt.

Ben je geen schipper, maar wil je ontspannen varen, dan raden we aan dat je toch de nodige cursussen volgt voor de kennis en eventueel een brevet haalt, hoewel het dan niet wettelijk nodig is.

De theorie-examens

De examenvakken en puntenverdeling

Als u het Beperkt Stuurbrevet wenst, moet u zich inschrijven voor één meerkeuzevragenexamen:
30 vragen, verdeeld over drie onderdelen.

Reglementen = 12 vragen;
Navigatie = 10 vragen;

Veiligheid en manoeuvres = 8 vragen.

U moet minimaal 50% per onderdeel halen met een minimum van 60% in het totaal.

Als u het Algemeen Stuurbrevet wenst, moet u zich inschrijven voor twee meerkeuzevragenexamens,

• het vorige; én
• de aanvulling tot het Algemeen Stuurbrevet:
30 vragen, verdeeld over drie onderdelen.

Reglementen = 10 vragen;
Navigatie = 10 vragen;

Veiligheid en manoeuvres = 10 vragen.

U moet minimaal 50% per onderdeel halen met een minimum van 60% in het totaal.

Als u Yachtman wenst, moet u zich inschrijven voor drie meerkeuzevragenexamens,

• de twee vorige; én
• de aanvulling tot Yachtman:
35 vragen, verdeeld over drie onderdelen.

Reglementen = 5 vragen;
Navigatie = 18 vragen;

Veiligheid & manoeuvres = 12 vragen.

U moet minimaal 60% per examenonderdeel halen met een minimum van 60% in het totaal.

Even wennen

•  Wenst u de “theorie te doen” voor Algemeen Stuurbrevet, dan moet u zich inschrijven voor twee meerkeuzevragenexamens.

•  Wenst u de “theorie te doen” voor Yachtman, dan moet u zich inschrijven voor drie meerkeuzevragenexamens.

•  Als u geslaagd bent in de meerkeuzevragen examens, dan heeft u nog geen brevet. U moet nog praktijktesten afleggen.


Voor elk juist antwoord krijgt u 1 punt.
Fout antwoord of geen antwoord = 0 punten.

Beperkt Stuurbrevet

reglementen Binnenvaart-
reglement
12
navigatie

getijden
stroom
bebakening
instrumenten
navigatie

10
veiligheid &
manoeuvres

manoeuvres
meteo
veiligheid
EHBO

  8
  totaal  30  


aanvulling Algemeen Stuurbrevet

reglementen

Zeevaartreglement
Scheldereglement
Kustreglement

10
navigatie

getijden
stroom
bebakening
instrumenten
navigatie

10
veiligheid &
manoeuvres
manoeuvres
meteo
veiligheid
EHBO
10
  totaal  30


aanvulling Yachtman

reglementen Zeevaartreglement   5
navigatie

getijden
stroom
instrumenten
navigatie

18
veiligheid &
manoeuvres
manoeuvres
meteo
veiligheid
EHBO
12
  totaal  35

De praktijk-examens

 

Eindtermen "Op motor varen"

1  algemene veiligheid
1.1  rekening houden met andere waterweggebruikers en waterwegaanduidingen,
1.2  een veilige en aangepaste snelheid aanhouden,
1.3  een juiste en efficiënte uitkijk houden,
1.4  rekening houden met voorrangsregels en correct reageren,
1.5  efficiënte communicatie.

2  de start
2.1  een veiligheidsbriefing geven, plaats en gebruik van de aanwezige veiligheidsuitrusting, noodprocedures,
2.2  Beschrijven waarop het voorspelde weer de vaaromstandigheden zal beïnvloeden,
2.3  de juiste controles uitvoeren voor het starten,
2.4  brandstofvoorraad checken,
2.5  de motor starten en de juiste controles na het starten uitvoeren,
2.6  dodemanskoord gebruiken indien nodig.

3  vertrek van steiger of ponton
3.1  beschrijven en toepassen hoe de landvasten/springen gebruikt moeten worden bij vertrek aan hogerwal/lagerwal/langswal,
3.2  de boot veilig manoeuvreren uit zijn ligplaats,
3.3  de stootwillen correct gebruiken.

 

4  Varen en de boot keren in een beperkte ruimte
4.1  rechtdoor varen, bocht over stuur- en bakboord, U-bocht en achteruitvaren,
4.2  buitenboordmotor (indien aanwezig): trimcorrectie,
4.3  het efficiënte gebruik tonen van voor- en achteruit met de juiste roerstand,
4.4  te allen tijde de controle bewaren over het vaartuig.
4.5  noodstop

5  een man over boord (dummy) recupereren
5.1  efficiënt communiceren met bemanning en drenkeling,
5.2  visueel contact houden met de MOB,
5.3  onder de juiste hoek en met aangepaste snelheid aankomen,
5.4  correct contact maken met de MOB,
5.5  de MOB terug in/op de boot recupereren,
5.6  de juiste behandeling van de drenkeling omschrijven.

6  Langszij afmeren aan steiger of ponton/sluis

6.1  een geschikte aanlegplaats kiezen,
6.2  de juiste landvasten en stootwillen klaarleggen,
6.3  onder de juiste hoek en met aangepaste snelheid aankomen,
6.4  de stootwillen correct gebruiken,
6.5  de boot doeltreffend vastmaken aan steiger of ponton/sluismuur,
6.6  de motor afzetten en de afsluitende controles uitvoeren.

Eindtermen "Zeilen"

1  zeilklaar maken
1.1  optuigen,
1.2  zeilen hijsen en strijken op een veilige en efficiënte manier.

2  reven/ontreven

3  zeilvoering
zeiloppervlak aanpassen aan de weeromstandigheden

 

4  zeilen
driehoekig parcours met minimum één indewinds rak en met correcte zeilstand

5  stormrondje

6  noodstop

7  bijdraaien

Eindtermen "Yachtman - motorjacht"

1  Stuurman
Alle manoeuvres: zie de eindtermen "Op motor varen"

2  Navigator
Praktische toepassing van de leerstof van het theoretische examen Yachtman op het vlak van:
tochtplanning en tochtuitvoering over meerdere uren,
gebruik van electronische navigatie en communicatiemiddelen,
controle van de brandstofvoorraad in functie van het boottype en het af te leggen traject.

 

3  schipper
Alle elementen checken die verband houden met documenten, veiligheid, uitrusting, reglementen, meteo.
Kennis en toepassing van de psychologie aan boord:
 -  leiderschap als schipper,
 -  duidelijke communicatie met de bemanning,
 -  "goed zeemanschap" in de praktische zin.

Eindtermen "Yachtman - zeiljacht"

1  Stuurman
Zeilen en manoeuvreren: zie de eindtermen "Op motor varen" en "Zeilen"

2  Navigator
Praktische toepassing van de leerstof van het theoretische examen Yachtman op het vlak van:
tochtplanning en tochtuitvoering over meerdere uren, rekening houdend met de meteovoorspellingen, acties bepalen,
kruisrakplanning en - uitvoering,
gebruik van electronische navigatie en communicatiemiddelen,
controle van de brandstofvoorraad in functie van het boottype en het af te leggen traject.

 

3  schipper
Alle elementen checken die verband houden met documenten, veiligheid, uitrusting, reglementen, meteo.
Kennis en toepassing van de psychologie aan boord:
 -  leiderschap als schipper,
 -  duidelijke communicatie met de bemanning,
 -  "goed zeemanschap" in de praktische zin.

Yachtman ondergaat de grootste metamorfose.

Als u het brevet Yachtman wenst voor een zeiljacht, zal u de nodige meerkeuzevragenexamens moeten afleggen, de praktijktest motor, de praktijktest zeil én ook aantonen dat u daadwerkelijk als schipper een jacht kunt leiden op zee.

De kandidaat voor Yachtman / motor wordt gedurende minimaal zes uren getest.

De kandidaat voor Yachtman / zeil wordt gedurende minimaal tien uren getest.

Yachtman is een brevet dat in de toekomst een belangrijke waarde zal hebben.

•  Het is de wens dat dit brevet in de toekomst officiëel erkend zal worden door de buurlanden.

•  Het geeft ook de bevoegdheid om een jacht te varen als schipper tot 200 zeemijl uit een kust.

•  Het geeft ook de toestemming om commerciëel te varen.

cursisten aan dek

Hoe bekomt u een brevet?

Om een brevet te behalen moet u deelattesten verzamelen.

Er zijn 3 theorie-examens (Yachtnavigator behandelen we niet). Slaagt u in een theorie-examen, dan ontvangt u daarvoor een deelattest.

Er bestaan drie theorie-deelattesten.


Er zijn vier praktijktesten. Slaagt u in een praktijktest, dan ontvangt u het gepaste deelattest.

Er bestaan vier praktijk-deelattesten.

Welke deelattesten heeft u nodig om een brevet te behalen?

Beperkt Stuurbrevet Motor
totaal 2 deelattesten

•  theorie Beperkt Stuurbrevet (30 vragen)

•  Praktijk "op motor varen"

Beperkt Stuurbrevet Motor/Zeil
totaal 3 deelattesten

•  theorie Beperkt Stuurbrevet (30 vragen)

•  Praktijk "op motor varen"

•  Praktijk "zeilen"

Algemeen Stuurbrevet Motor
totaal 3 deelattesten

•  theorie Beperkt Stuurbrevet (30 vragen)

•  theorie aanvulling tot het Algemeen Stuurbrevet (30 vragen)

• Praktijk "op motor varen"

Algemeen Stuurbrevet Motor/Zeil
totaal 4 deelattesten

•  theorie Beperkt Stuurbrevet (30 vragen)

•  theorie aanvulling tot het Algemeen Stuurbrevet (30 vragen)

•  Praktijk "op motor varen"

•  Praktijk "zeilen"

Yachtman Motor
totaal 5 deelattesten

•  theorie Beperkt Stuurbrevet (30 vragen)

•  theorie aanvulling tot het Algemeen Stuurbrevet (30 vragen)

•  theorie aanvulling tot Yachtman (35 vragen)

•  Praktijk "op motor varen"

•  Praktijk "Yachtman/Motor"

Yachtman Motor/Zeil
totaal 6 deelattesten

•  theorie Beperkt Stuurbrevet (30 vragen)

•  theorie aanvulling tot het Algemeen Stuurbrevet (30 vragen)

•  theorie aanvulling tot Yachtman (35 vragen)

•  Praktijk "op motor varen"

•  Praktijk "zeilen"

•  Praktijk "Yachtman Motor/Zeil"

Vijf redenen waarom live les volgen best scoort

Onthutsende enquête

De leerstof voor het examen Stuurbrevet is zeer uitgebreid en de meeste cursisten onderschatten de tijd om alles te begrijpen. Tijdens het theorie-examen worden vragen steeds meer praktisch gericht en zijn moeilijker uit het hoofd te leren. Je hebt inzicht nodig om te kunnen slagen. Dit leer je zelden door zelfstudie en nog minder via een onlinecursus. Het aantal cursisten dat slaagt na zelfstudie of een onlinecursus daalt zienderogen.

Een onderzoek naar het slagingspercentage leert ons dat slechts 38% slaagt na zelfstudie of na een onlinecursus. Zij die een degelijke klassikale cursus volgden hebben een aanvaardbare slaagkans. De slaagkans na het volgen van een snelcursus bedraagt 72%, na een avondcursus (10 avonden) is dit zelfs 87%.

Dus wees kritisch bij valse slogans die luiden als 100% slaagkans. Tenzij je echt bedrogen wilt worden. Leren varen doe je niet online. Onze lesgevers bezitten alle pedagogische kwalificaties om je de vereiste inzichten bij te brengen. Dit maakt hét grote verschil en is tevens de garantie van je succes.

Vijf redenen waarom live les volgen best scoort

Er is geen betere manier om je talenten in de pleziervaart te ontwikkelen dan door live lessen te volgen. Altaïr Opleidingen benadrukt dat de interactie met de lesgevers het snelst tot de beste kennis en vaardigheden leidt.

Theorie én praktijk: de enige combinatie die werkelijk werkt

Leren varen doe je in eerste instantie voor je plezier. Dat plezier vergroot naarmate je sneller vordert. Per definitie is pleziervaart uitermate actief. Een activiteit leer je het best door het te doen. Altair Opleidingen stelt een op ervaring en kennis gebaseerd samenspel voor van leren en kunnen uitvoeren.

De passiviteit van zelfstudie geeft een vals gevoel van kennis

Op het voordek met een laptopje op je schoot is niet de manier om te studeren. Boerebedrog. Er is een grote zelfdiscipline vereist, die de meesten onderschatten. Je Altaïr-trainer zal jouw volharding stimuleren. Samen leren, evolueren en evalueren is de meest efficiënte manier om je nieuwe hobby boeiend te maken.

Vermijd isolement en profiteer van de wisselwerking met jouw medecursisten

Zeker in de pleziervaart is de opgedane ervaring in de realiteit van monumentaal belang. De beleving op het water kent talloze dimensies die onmogelijk op het computerscherm kunnen weergegeven -laat staan ervaren- worden.

Door enkel de antwoorden op examenvragen van buiten te leren, maak je misschien kans om het brevet te behalen. Misschien.

Maar het op moment dat je de boot losgooit en uitvaart slaat de stress toe en wordt het risico op ondoordachte manoeuvres en zelfs paniek veel groter. Weg is het plezier.

Vingerspitsgevoel aanscherpen

Online studie volgt de actualiteit amper. De examenvragen worden continu verbeterd en bijgewerkt. Er worden steeds meer denkvragen gesteld, zodat uit het hoofd leren verleden tijd is. Leren nadenken en conclusies trekken is het belangrijkste onderdeel van een Altaïrcursus. Daar heb je een ervaren coach voor nodig die onmiddellijk inspeelt op je vragen.

Het succes van een opleiding wordt bepaald door de interactie tussen de cursist en de lesgever. Altaïr motiveert iedere cursist om na te denken en om praktische oefeningen te maken.

Goed zeemanschap aankweken en toepassen

Als je iets doet op een boot heeft dat vele gevolgen. De Altaïr-lesgever besteed aandacht aan oorzaak en gevolg door de samenhang te behandelen. Dat vergroot het inzicht bij de cursist op een prikkelende en leerzame manier.

Het is ook de enige methode om de juiste attitudes bij te brengen, het veelbesproken ‘goed zeemanschap’. Dit gedrag is boeiend, vermijdt risicosituaties en vergroot vanzelf de samenhorigheid van iedereen die varen plezierig wil houden.