NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Breaking News by Altaïr Vaarschool

Onthutsende enquête

Zelfstudie / onlinecursussen scoren zeer slecht. lees meer

Nieuw officiëel brevettensysteem op komst

Het huidige officiële brevettensysteem heeft een paar ernstige tekortkomingen. Een nieuw wetsvoorstel ligt klaar. lees meer

Binnenkort ook 'GAS-boetes' bij de Scheepvaart

Schepen die de regels op zee en de binnenwateren niet respecteren, kunnen in België tegen een administratieve geldboete aanlopen. - lees meer


Onthutsende enquête

De leerstof voor het examen Stuurbrevet is zeer uitgebreid en de meeste cursisten onderschatten de tijd nodig om alle leerstof te kennen én te begrijpen. Tijdens het theorieexamen worden de vragen steeds meer praktisch gericht en zijn deze moeilijker uit het hoofd te leren. Je hebt wel degelijk praktisch inzicht nodig om te kunnen slagen. Dit leer je nooit uit een lesboek door zelfstudie en nog minder via een onlinecursus. Het aantal cursisten dat slaagt na zelfstudie of een onlinecursus daalt zienderogen.

Een onderzoek naar het slagingspercentage leert ons dat slechts 58% slaagt na zelfstudie of na een onlinecursus. Zij die een degelijke klassikale cursus volgden hebben een aanvaardbare slaagkans. De slaagkans na het volgen van een "snelcursus" bedraagt 76%, na een avondcursus (10 avonden) is dit zelfs 97%.

Dus wees kritisch tegenover valse slogans die luiden als "100% slaagkans". Tenzij je echt bedrogen wilt worden. Leren varen doe je niet uit een lesboek noch online. Onze lesgevers bezitten alle pedagogische kwalificaties om je de vereiste inzichten bij te brengen. Dit maakt hét grote verschil en is tevens de garantie van je succes.

Leren varen vereist actieve deelname aan het leerproces

Zelfstudie/online studeren is passief. Het geeft je een vals gevoel van kennis. Op het voordek met een laptopje op je schoot is niet de manier om te studeren. Het lijkt leuk, maar werkt niet. Er is een grote zelfdiscipline vereist, die de meesten onderschatten. Klassikaal zal je trainer / lesgever je volharding stimuleren. Ook samen met anderen in een klas stimuleert je om je nieuwe hobby boeiend te maken. Om efficiënt te studeren moet je uit je isolement komen en profiteren van de wisselwerking met je medecursisten.

Aan je computer ben je verstoken van het allerbelangrijkste: praktijkervaring en relativering. Door examenvragen uit het hoofd te leren kan je nog niet varen. Je hebt dan misschien al een brevet (tenslotte heb je 58% kans), maar je kan niet varen. Met als gevolg stress en kosten door boetes of schade. Wij bij Altaïr hebben een andere visie van pleziervaart.

Online studeren is niet actueel. De examenvragen worden continu verbeterd en bijgewerkt. Er worden steeds meer denkvragen gesteld, zodat uit het hoofd leren verleden tijd is. Leren denken is het belangrijkste onderdeel van een cursus. Daar heb je een ervaren coach voor nodig die onmiddeliijk inspeelt op je vragen. Het succes van een opleiding wordt bepaald door de interactie tussen de cursist en de lesgever / trainer. Elke cursist wordt gemotiveerd om na te denken en om oefeningen te maken.

Een lesgever / trainer maakt de cursus ook boeiend door samenhang en inzicht te geven. Hoewel sommige uitweidingen geen examenstof bevatten is het juist dit, wat het leren boeiend maakt en waardoor je als cursist gestimuleerd wordt om vol te houden. Stomweg vragen uit het hoofd leren is saai.

 

Vernieuwing van het brevettensysteem

Altaïr geeft al meer dan 30 jaar cursussen volgens een evenwichtig brevettensysteem, waarin groei van de cursist en praktijkervaring belangrijke aandachtspunten zijn.

Het huidige officiële brevettensysteem is dit niet.

- Het is niet samenhangend.
- Het hecht weinig of geen belang aan praktijkervaring.

Een modernisering en vernieuwing drong zich op.
Het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart heeft op 7 mei 2015 dit dossier opnieuw besproken en een Werkgroep Brevetten de opdracht gegeven dit uit te werken.

Wij hebben zowel in het Overlegplatform als in de Werkgroep actief bijgedragen aan een wetsvoorstel, dat nu ter beoordeling ligt bij Staatssecretaris Philippe De Backer.

Dit voorstel bevat een modulair systeem, waar alle brevetten mekaar logisch opvolgen. Er is ook een belangrijk aandeel praktijkervaring vereist om een brevet te behalen.
Wij verwachten dat het nieuwe systeem zal ingaan in 2018.

Altaïr werkt actief mee aan de herziening van de examenvragen.

Zowel de bestaande vragen over de Reglementen, Navigatie als over Veiligheid, Meteo en Zeemanschap werden kritisch bekeken. Nutteloze vragen werden verwijderd, andere duidelijker geformuleerd.

De te kennen leertof werd tot in de kleinste details uitgewerkt en neergeschreven. Dit ten voordele van de cursist die dan nauwkeurig weet wat hij/zij moet kennen om optimaal te kunnen slagen in het examen.

In een volgende fase zullen er veel nieuwe en aangepaste vragen bijkomen. Ook hier is Altaïr actief van de partij.

Omdat er in de toekomst meer denkvragen zullen gesteld worden, zal het examen iets moeilijker worden. Ook de praktijkeisen worden wat strenger.

Altaïr bouwt mee aan de toekomst.

 

Nu ook 'GAS-boetes' voor inbreuken bij de Scheepvaart

Schepen die de verkeers- en andere regels op zee en op de binnenwateren niet respecteren, kunnen in België voortaan ook tegen een administratieve geldboete aanlopen. De nieuwe maatregel wordt op 1 januari van kracht.

De federale regering nam die beslissing tijdens haar jongste ministerraad, op aangeven van minister van Mobiliteit François Bellot en staatsecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer. De bedoeling is een efficiënter handhavingsbeleid te voeren, de rechtbanken te ontlasten en de straffeloosheid tegen te gaan, onderstreept De Backer.

Initiatiefrecht
Wanneer door de bevoegde diensten van de FOD Mobiliteit inbreuken vastgesteld worden, behoudt het parket wel het initiatiefrecht. Maar er zijn afspraken gemaakt dat Justitie binnen de maand zal laten weten of er van die kant vervolging komt. Is dat niet het geval, dan kan het Directoraat-generaal Scheepvaart administratieve geldboetes opleggen. Er wordt tevens bekeken welke inbreuken rechtstreeks het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve boetes.Niet alleen zeevaart
De nieuwe regel geldt niet alleen voor de zeevaart. Ook de visserij en de pleziervaart kunnen tegen een geldboete aanvaren. De federale overheid blijft onder meer bevoegd voor het toezicht op de uitrusting van pleziervaartuigen, wat verklaart waarom de maatregel ook geldt op de binnenwateren, die in principe gewestelijke materie zijn.
Vorig jaar zijn 3.470 inbreuken vastgesteld. Daarvan waren er 2.570 voor de zeevaart, 640 voor de pleziervaart en 260 voor de visserij. Vaststellingen leiden ook niet automatisch tot een geldboete.

Drukke vaarroute
De Noordzee is met duizend vaarbewegingen per dag een van de drukst bevaarde zeeroutes ter wereld, benadrukt De Backer nog. “De regels op de Noordzee gelden voor iedereen. Wie die niet respecteert, brengt niet alleen zichzelf maar ook anderen op de Noordzee in gevaar.”
De overheid wijst in die context op de schaalvergroting in de scheepvaart en op de groei van de pleziervaart.

Het wordt steeds belangrijker een degelijke cursus te volgen om ongevallen en boetes te vermijden.